งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง

 
รหัส CK09

หลักสูตรอบรมระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง

 

เอกสารในงานก่อสร้างถือเป็นระบบบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ เป็นรูปแบบที่สำคัญกับงานก่อสร้างที่จัดเป็น ระบบงานก่อสร้าง ที่จัดระบบดีๆ จะต้องมีเอกสารเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะงานก่อสร้าง ไม่ใช่มีเพียงแบบก่อสร้างแต่ยังมีแผนงานมี เอกสารขออนุมัติ วัสดุอนุมัติ เอกสารประกอบการเบิกงวดงาน เอกสารหลายๆ อย่างไม่สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้จึงต้องจัด “แฟ้มเอกสาร” แฟ้มเอกสารจึงจำเป็นต้องแยกเรื่องราวต่าง ๆ ออกให้ชัดเจนตามเลขเอกสาร

งาน "ธุรการสนาม" ที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับงานในสนาม และเชื่อมโยงกับงานในสำนักงานใหญ่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถจะหาเช็คระบบเอกสาร งานสนามได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ หรือเล็ก หลักสูตรนี้เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่ได้รวบรวมเอกสารเพื่อเป็นแนวทาง และบางโครงการอาจต้องมีเอกสารเพิ่มมากกว่านี้บางโครงการอาจต้องตัดเอกสารบางอย่างออกไปบางโครงการ อาจใช้ครบทุกเอกสารก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเข้าใจถึงระบบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง
•   สามารถจัดระบบเอกสารในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   สามารถจำแนกประเภทเเละจัดลำดับความสำคัญของเอกสารเเต่ละประเภทได้
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

การบริหารจัดการงานก่อสร้างเบื้องต้น

•  
กระบวนการงานก่อสร้างทั้งหมดอย่างย่อ ตั้งเเต่ต้นจนจบ
•   การใช้เอกสารของเเต่ละฝ่ายในงานก่อสร้าง เช่น เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ผู้ออกแบบงาน ผู้รับเหมา เเละอื่น ๆ 
 
ประเภทของเอกสารในงานก่อสร้าง (ยกตัวอย่างเอกสารประกอบ)
 
•  
เอกสารสัญญาที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น LOI, LOA, MOU, Contact เเละอื่นๆ
•   เอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานก่อสร้าง เช่น เอกสารควบคุมงานก่อสร้าง (project schedule), การประชุม, การรายงาน 
     ความก้าวหน้าโครงการ, การตรวจสอบงวดงาน, การตรวจรับงาน, การเปลี่ยนเเปลงงานเพิ่ม-ลด, เอกสารนำส่งใบปะหน้า เเละอื่น ๆ 
•   เอกสารด้านการเงิน เช่น เอกสารการเบิกงวดงาน, เอกสารเสนอราคา, เอกสารการเบิกและการจ่ายเงิน, เอกสารการประกวดราคา, 
     ใบเสนอราคา เเละอื่นๆ

•   เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น แบบก่อสร้าง, Specification เเละอื่นๆ
•   แบบฟอร์มต่างๆ ใช้ในการก่อสร้าง

ความจำเป็นในการใช้เอกสาร

•  
วัตถุประสงค์ของการใช้เอกสารเเต่ละประเภท
•   ลำดับความสำคัญของเอกสารเเต่ละประเภท
•   การจัดระบบเอกสารเเละการจัดเก็บเอกสาร
•   การจัดส่งเอกสารเเละลำดับขั้นตอนในการจัดส่ง
•   
เพื่ออะไร ให้ใคร เมื่อใด เเละใครเป็นคนอนุมัติ

การเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมกับวิทยากรเเละผู้อบรมด้วยกันเอง

•  
การยกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
•   การถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ


ภาพบรรยากาศการอบรม