งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • รายละเอียด

 
วิศวกรรมงานดิน

 

วิศวกรรมงานธรณี  (Geo-Technical Engineering)  ทั้งการใช้โปรแกรมแบบ  3  มิติ ด้วยวิธี Finite Element Element จนถึงหลักการวิเคราะห์งานดิน  งานอุโมงค์  การกันดินพัง  และหลักสูตรมืออาชีพ ให้วิศวกรฐานราก  วิศวกรธรณี  (Geotechnical Engineer)
 

คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
SS01 การใช้ Plaxis 2D Professional 3 20,000 สมัคร

 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
SK01 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ผลการสำรวจดิน (Soil Test)
สำหรับการออกแบบเสาเข็มและฐานราก
1 4,000 สมัคร
SK02 การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile) 1 4,000 สมัคร
SK03 เทคนิคการป้องกันดินพังสำหรับดินอ่อนและดินหลวม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย Cement Column
1 4,000 สมัคร
 

ประสบการณ์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
SE01 การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ 1 4,000 สมัคร
SE02 แนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหางานดินและฐานรากอาคาร 1 4,000 สมัคร
SE03 การตรวจสอบอาคารเชิงลึก 1 4,000 สมัคร