งานสัมมนา

รายละเอียด

  รายละเอียด
  • โปรแกรมศึกษาดูงาน  
  • รายละเอียด  

 
โปรแกรมศึกษาดูงาน

 

ศูนย์อบรม ทูพลัสฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคนไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทำงานแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งหน่วยงานเอกชน และ หน่วยงานราชการ ดังนั้นศูนย์อบรมฯ   จึงพัฒนาหมวดศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถได้เห็นและเข้าใจประเด็นต่าง ๆ  ในหัวข้อการศึกษาดูงานได้อย่างถ่องแท้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การ

โดยศูนย์อบรม ทูพลัสฯ จะได้มีการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี โดยจัดศึกษาดูงานตามโปรแกรมที่ระบุ ตามวันที่กำหนด และ จัดเฉพาะองค์กร หรือโปรแกรมตามที่องค์กรต่าง ๆต้องการให้จัด เพื่อให้เกิดความความเหมาะสมขององค์กรนั้น ๆ หากองค์กรใดประสงค์ให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี หรือวิทยุร่วมเดินทางไปทำข่าวด้วย กรุณาสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติม

ซึ่งตลอดการศึกษาดูงานผู้บรรยายพิเศษ จะเป็น สถาปนิก วิศวกร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ หรือร่วมกับวิทยากรใน โครงการ หรือสถานที่นั้นๆ เพื่อให้ได้มิติความรู้ ด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และอื่นๆ เพิ่มเติม
 

โดยสามารถคลิกดูได้ในหมวดย่อยต่างๆ ด้านล่างนี้ได้ !

 
   หลักสูตร การก่อสร้างพื้นอาคารคอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning)
   หลักสูตร เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)