งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว

 
รหัส EK01

หลักสูตรอบรมการออกแบบอาคาร ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง

 
เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย เป็นเขตที่จะได้รับผลกระทบ จากการเกิดแผ่นดินไหว อันเนื่องมาจาก ใกล้แนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก  ดังนั้น กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตรากฎกระทรวง ฉบับที่ 49 ให้การออกแบบอาคาร ในพื้นที่ดังกล่าว ต้องสามารถต้านทานแรง ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เพิ่มเติมจาก พรบ. ควบคุมอาคาร ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป 
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้วิศวกรโยธาและวิศวกรโครงสร้างเข้าใจถึงหลักการเหตุผลหลักการคำนวณโดยใช้สูตรที่กำหนดและแนวทางปฎิบัติได้ อย่างถูกต้อง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 คลิกที่นี่

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถที่จะอธิบายหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงใหม่นี้เป็นอย่างดี
•   สามารถใช้คำนวณ หรือตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวตามกฏกระทรวงใหม่ได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ผ่านการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   อธิบายถึงหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 เกี่ยวกับการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว
•   อธิบายสูตรคำนวณอาคารต้านทานแผ่นดินไหวที่กฎหมายกำหนด
•   ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างอาคาร โดยใช้กฎกระทรวง และเปรียบเทียบกับการออกแบบโครงสร้างทั่วไป
•   แนวทางปฎิบัติในยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ที่กำหนด


ภาพบรรยากาศการอบรม