งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • หลักการเขียนแบบมาตรฐาน (Standard Drawing)

 
รหัส AK02

หลักสูตรอบรม หลักการเขียนแบบมาตรฐาน (Standard Drawing)

 

ความ ซ้ำซ้อนของข้อมูล ความแตกต่างของระบบการทำงาน ของแต่ละหน่วยงาน ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เกิดความยุ่งยาก จึงเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดหลักการเขียนแบบมาตรฐานก่อสร้างขึ้น โดยหลักการเขียนแบบของประเทศไทยนั้นอ้างอิง กับมาตรฐานต่างประเทศ เช่น NCS (National CAD Standard), AIA Layer Guidelines, Tri-services Color Guide, ISO 13567 และ มาตรฐานในประเทศไทย ได้แก่ มอก. โดยมุ่งหวัง ให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูล และระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำงานระหว่างบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจถึงระบบการเขียนแบบมาตรฐานก่อสร้างเข้าใจหลักการตั้งชื่อแฟ้มงาน การจัดเก็บแฟ้มงานการจัดชุดแบบการตั้งชื่อ Layer ขนาดของน้ำหนักปากกา การจัดรูปแบบการพิมพ์ และการประยุกต์ใช้กับโปรแกรม AutoCAD

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถจัดรูปแบบการเขียนแบบ การใช้สี Layer และน้ำหนักเส้น ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มผู้ออกแบบสาขาใด

•   สามารถบริหารจัดการ การส่งผ่านข้อมูล การจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล
•   สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรม AutoCAD ได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   มีความรู้พื้นฐานด้านเขียนแบบวิศวกรรม และเขียนแบบสถาปัตยกรรมได้
•  
มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม AutoCAD

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนวคิดและความเป็นมาของการเขียนแบบมาตรฐานก่อสร้าง
•   กระบวนการทำงาน
•   การจัดชุดแบบและประเภทของแบบ
    การตั้งชื่อแฟ้มงาน
    การเรียงลำดับแผ่นงานและระบุชื่อแผ่นงาน
    การเรียงลำดับแผ่นงานและระบุชื่อแผ่นงาน
    มาตรฐานการจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน (Sheet Organization)
    ระบบพิกัดของพื้นที่แสดงแบบ (Drawing Area Coordinate System)


วันที่ 2 :


•   มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ (Drafting Convention)
•   มาตราส่วน (Scale)
•   มาตรฐานชนิดของเส้น น้ำหนักของเส้นและการตั้งชื่อ
•  
สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ และขนาดมาตรฐาน
•    ข้อมูลเชิงตาราง
•    การประยุกต์ใช้กับโปรแกรม AutoCAD

 


ภาพบรรยากาศการอบรม