งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • รายละเอียด


กฎหมายอาญา แพ่ง
 

หลักสูตรอบรม ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพด้านการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ทั้งกฎหมายอาญาแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้สถาปนิก วิศวกร เข้าใจปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

 


ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
LK01 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารงาน และบริหารบุคคลากร   1 4,500 สมัคร
LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 1 4,500 สมัคร
LK03 เทคนิคการใช้การเขียนข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย 1 4,500 สมัคร
LK04 การใช้มาตรการทางวินัยในการจัดการปัญหาด้านแรงงาน 1 4,500 สมัคร
LK05 กฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 1 4,500 สมัคร

 


กฎหมาย เทศบัญญัติ 

หลักสูตร อบรม ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมอาคาร เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง รวมถึง เทคนิคการยื่นขอจัดสรรที่ดิน และการปลูกสร้างอาคาร

 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
RK01 กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ 1 5,000 สมัคร
RK04 เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 1 5,000 สมัคร
RK05 เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรทิ่ดิน บ้านจัดสรร
และคอนโดมิเนียม
1 5,000 สมัคร