งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • รายละเอียด

 
การก่อสร้าง
 

หมวดอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดการผิดพลาดจากการทำงานลง และทำให้ลูกค้าเกิดการพึงพอใจมากขึ้นกว่าเดิม โดยการจำลองอาคารบนคอมพิวเตอร์ พร้อมกับประมาณราคา และบริหารต้นทุนทั้งหมดได้บนคอมพิวเตอร์เป็นการเขียนแบบ  3 มิติ ก่อนการลงมือก่อสร้างจริง ตลอดจนสามารถส่งพนักงานเขียนแบบ นักประมาณราคาก่อสร้าง เข้ารับการอบรม เพื่อทำงานให้ดีขึ้น และยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างพลาดไม่ได้


 

 

คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
CS05 การใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุให้เสียเศษน้อยที่สุด 1 4,000 สมัคร

  


ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
CK01 ต้นทุนและการประมาณการมูลค่าอาคารและงานก่อสร้าง 2 8,000 สมัคร
CK05 การเขียนแบบ Shop Drawing/As Built Drawing งานท่ออาคาร 3 10,000 สมัคร
CK06 การเขียนแบบ Shop Drawing/As Built Drawing งานไฟฟ้าอาคาร 3 10,000 สมัคร
CK08 เทคนิคงานสำรวจในการก่อสร้างอาคาร (Building Surveying) 3 10,000 สมัคร
CK09 ระบบเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง 1 4,000 สมัคร
CK10 การจัดการด้านการก่อสร้าง   2 7,500 สมัคร
 
 

ประสบการณ์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
CE01 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 2 7,500 สมัคร
CE03 เทคนิคการประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมา 1 4,000 สมัคร
 


รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
CE401 การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator ฟรีโปรแกรม
1 3,500 สมัคร