งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • รายละเอียด

 
การบริหารคุณภาพ ISO

 
หลักสูตรในการพัฒนาเพิ่มผลผลิตขององค์กร  ตามแบบของ ISO  หรือการบริหารคุณภาพ  สำหรับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ และ การจัดทำดัชนีชี้วัด (KPI- Key Performance Index) หากท่านประสงค์เพิ่มหลักสูตรอบรมด้านบริหารคุณภาพอื่น ๆ เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถเพิ่มผลผลิต กรุณาแจ้งหัวข้ออบรม และวิทยากรเพิ่มได้ตลอดเวลา
 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
QK01 หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008 1 4,000 สมัคร
QK02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR
(QMR: Quality Management Representative)
และผู้ช่วย QMR (AQMR : Assistant Quality Management Representative)
2 6,500 สมัคร
QK03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ
ISO 9001:2008
2 6,500 สมัคร
QK04 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 2 6,500 สมัคร
QK05 หลักการเบื้องต้นของ Balance Score Card 1 4,000 สมัคร
QK06 การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง
(Construction Productivity Improvement)
2 6,500 สมัคร