งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • รายละเอียด

 
การบริหารโครงการ (Project Management)
 

หมวดอบรม การบริหารโครงการ (Project Management) นี้จะเป็นการสอนแบบบูรณาการ ตั้งแต่การใช้โปรแกรม Oracle Primavera P6 สำหรับการบริหารโครงการระดับองค์กร (Enterprise Project Management) หรือโครงการขนาดใหญ่ และโปรแกรม MS Project สำหรับการวางแผนงานทั่วไป ตลอดจนหลักสูตรเร่งรัด ให้เป็นมืออาชีพเรียนทั้งการใช้โปรแกรม ความรู้  และประสบการณ์  และมีหลักสูตรอบรมด้านการบริหารโครงการ สำหรับเตรียมสอบ PMP (Project Management Professional- PMI)

 

คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
Primavera Project Planner P3
601 การวางแผนโครงการและแผนงานด้วยโปรแรกม Primavera Project Planner P3 2 9,000 สมัคร
602 การวิเคราะห์ต้นทุนและทรัพยากรด้วย Primavera Project Planner P3 1 8,000 สมัคร
603 การบริหารข้อมูลโครงการด้วย Primavera Project Planner P3 1 8,000 สมัคร
Oracle Primavera P6
101 Project Management in Oracle Primavera P6 Web Access 2 21,500 สมัคร
102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel17.12 3 22,500 สมัคร
106 Primavera P6 Professional Advanced Rel17.12 2 21,500 สมัคร
106-R Resource Management in Oracle Primavera P6
2
21,500
สมัคร
107 Resource Management in Oracle Primavera P6 Web Access  1 12,000 สมัคร
109 Portfolio Management in Oracle Primavera P6 web Access 1 13,000 สมัคร
CM100 Cost Management module – Basic Course 2 21,500 สมัคร
E202 Managing Contracts in Oracle Primavera Contact Manager 2
21,500 สมัคร
P200 Oracle Primavera Project Management Workshop (ภาคปฎิบัติ) 3 20,000 สมัคร
MS Project 2013
PS01 การใช้ MS Project 2013 ระดับพื้นฐาน 2 8,000 สมัคร
PS02 การใช้ MS Project 2013 ระดับสูง 2 8,000 สมัคร

 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
PK01 หลักการบริหารโครงการมืออาชีพ Project Management Professional (PMP) 5 28,000 สมัคร
PK02 เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร 2 7,500 สมัคร

 


รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
  เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location Based Scheduling xxx xxxxx สมัคร
  วิธีการเขียนแผนงานโครงสร้าง (CPM) xxx xxxxx สมัคร