งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • รายละเอียด


วิศวกรรมโยธา จราจร

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรมวิศวกรรมโยธาชั้นนำของโลก AutoCAD CIVIL 3D 2014 ในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวน สำรวจงานออกแบบระบบจราจร ถนน คลองระบายน้ำ และโปรแกรมการจำลองการออกแบบถนน (Virtual Reality) และเมือง ชุมชน เทศบาล อบต. จากภาพถ่ายทางอากาศ และ GIS คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
RS01 การใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD CIVIL 3D - Essential Course
2 10,000 สมัคร
RS03 การใช้โปรแกรม UC Win/Road ระดับพื้นฐาน 2 15,000 สมัคร
RS04 การใช้โปรแกรม UC Win/Road ระดับสูง 2 15,000 สมัคร