งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • รายละเอียด

 
Autodesk BIM
 

หมวดหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานกับโปรแกรม  AutoCAD, Revit, AutoCAD Revit MEP, AutoCAD Revit Structure, Autodesk Robot Structural, Navisworks เพื่อให้นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พนักงานเขียนแบบ และช่างเทคนิคนำความรู้และทักษะไปใช้งานจริงได้รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) สมัคร
ออนไลน์
ABS01

การใช้ AutoCAD 2018 Essentials

3 10,000 สมัคร
ABS02 การใช้ AutoCAD 3D Modeling 2 10,000 สมัคร
ABS03 การใช้ Autodesk Revit  Architecture 2019 Essentials 3 13,000 สมัคร
ABS04

การใช้ Autodesk Revit  Architecture 2019 Advanced

2 10,000 สมัคร
ABS05

การใช้ Autodesk Revit Structure 2019 Essentials

2 10,000 สมัคร
ABS06

การใช้ Autodesk Revit Structure 2019 Advanced

2 10,000 สมัคร
ABS07

การใช้ Autodesk Revit MEP 2019 - Essentials

3 18,000 สมัคร
ABS08

การใช้ Autodesk Revit MEP 2019 - Advanced

2 15,000 สมัคร
ABS09

การใช้ Autodesk Revit 2019 - Family Creation

2 10,000 สมัคร
ABS10

การใช้ Autodesk Navisworks 2019

2 15,000 สมัคร

 

ประสบการณ์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) สมัคร
ออนไลน์
ABE01 สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit Architect) 7 28,000 สมัคร