งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • อบรมการหล่อพื้นคอนกรีตโค้ง

รหัส TTS005

 

การหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งด้วยตนเอง

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ไม่จำกัดวุฒิ และประสบการณ์
 

วัตถุประสงค์ : ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งยาว 6.0 เมตร ได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปหล่อใช้เองที่หน่วยงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย และนำไปประกอบอาชีพได้จริง
 
ปัจจุบันการสร้างพื้นอาคารบ้านพักอาศัยชั้น 2 หรือ ดาดฟ้า (Roof Desk) ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Solid Flank) ซึ่งรวดเร็วกว่าการหล่อพื้นกับที่ เพราะประหยัดไม้แบบ แต่แผ่นพื้นสำเร็จรูปมักจะมีความยาวได้เพียง 4.00 เมตร ทำให้บางกรณีที่ต้องการห้องกว้างๆ ทำให้ทำไม่ได้ หรือ หากใช้พื้นหล่อกับที่ ก็จำเป็นจะต้องทำคานซอยรับ ทำให้ไม่เป็นการประหยัด และเสียเวลาค่อนข้างมาก
 
การหล่อแผ่นพื้นด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ (Ferrocement) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะสามารถทำได้เองในสถานที่ก่อสร้าง ไม่ต้องลำบากหารถขนส่งและทำให้ต้นทุนสูง
 
การหล่อแผ่นพื้นด้วยเทคโนโลยีเฟอร์โรซีเมนต์ (Ferrocement) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมากว่า 40-50 ปีแล้ว และนิยมใช้งานกันแพร่หลายที่ประเทศอินเดียมากว่า 30 ปี
ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ซีเมนต์ ทราย น้ำยา และลวดกรงไก่
 
การอบรมครั้งนี้จะเป็นการอธิบายหลักการการทำงาน การหล่อ และลงมือปฎิบัติจริง (Workshop) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 ท่าน เพื่อให้มีโอกาสได้ลองทำจริงทุกท่าน และได้รับแผ่นโมลด์ต้นแบบไปหล่อได้เอง
 
ระยะเวลาอบรม
2 วัน
เวลา : 9:00-16:00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม : 15 ท่าน
สถานที่อบรม : โรงงาน ไทย นาโน ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วิทยากร : อ.ชาติชาย สุภัควนิช และทีมงาน
ค่าอบรม : 15,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฟรีอาหารเที่ยง กาแฟ และเครื่องดื่ม
สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม : Template แบบก่อสร้าง และ ประกาศนียบัตร (Certificate)
ติดต่อ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ที่ 02 513 7495-99