งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.กวี วิรุฬห์ธนกาญจน์

อ.กวี วิรุฬห์ธนกาญจน์

 
   
ชื่อ-สกุล: อ.กวี วิรุฬห์ธนกาญจน์
ตำแหน่ง:  
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
-
เชี่ยวชาญ:
-
 

ประวัติการทำงาน


ปี 2542  
•   วิศวกรรมผู้ตรวจสอบ  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน        


ปึ 2543  
•   วิศวกรที่ปรึกษา Software ด้านวิศวกรรม  บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


ปี 2545  
•   ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา  บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม

ปี 2544  

•   อบรมหลักสูตรการออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม STAAD.Pro 2001 ที่บาหลี ประเทศอินโดนิเซีย


ปี 2546  

•   อบรม การใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม ArchiCAD 8 โดย Graphisoft ที่ศูนย์อบรมของบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

•   อบรม การใช้โปรแกรม StruCAD Steel Fabrication โดย AceCAD Software Ltd. ,UK ที่ศูนย์อบรมของบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

•   อบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างชั้นสูง Robot Millennium 17.0 ประเทศ โปรแลนด์

•   อบรม การใช้โปรแกรม Forum 8 UC-win/Road  ประเทศมาเลเชีย


วิทยากรบรรยาย

ปี 2547  

•   หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรทั้งระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

     

                     

ปี 2548  

•   หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
     มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

•   หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีปทุม


บทสัมภาษณ์

ปี 2549  

•   สัมภาษณ์ลงรายการ UBC7 วันเสาร์ 13.30 น. 
 
รายวิชาที่สอน 
 
การใช้ Autodesk Navisworks 2014 
การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional ระดับพื้นฐาน 
การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional ระดับสูง