งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ

อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ
ตำแหน่ง: ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ
บริษัท: ไทยเอ็นเนอรียีเคอนเซอร์เวชั่น บจก.
การศึกษา:
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
เชี่ยวชาญ:
การบริหารงานคุณภาพ, การบริหารงาน
 
การศึกษา 
 
•   ปริญญาตรี
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2532-2540

•   ด้านธุรกิจสถาบันทางการเงิน


ปี 2541-46

•   เลขานุการรองประธานกรรมการ (QMR) บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำักัด


ปี 2546-48

•   หัวหน้าส่วนงานระบบคุณภาพ บริษัท โชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ปี 2548-ปัจจุบัน

•   ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ (QMR) และตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน (EMR & EnMR) บริษัท 
    ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด


ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

•   QFD (Quality Function Deployment)

•   SPC (Statistic Process Control)

•   MSA 4 Edition

•   TQM Problem Solving

•   การประยุกต์ใช้เกณฑ์และคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001)

•   เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน

•   จับตากฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ (RoHS VS REACH)

•   REACH-sVHC

•   การบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลผลิต

•   Lean (The Theory of constraints and Error Proof)

•   6Qs มุมมองใหม่ทางด้านจิตวิทยาในการบริหารจัดการองค์กร

•   Lean Manufacturing System

•   เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO9001:2008

•   ฯลฯ


ผลงานดีเด่น

•   จัดทำระบบ ISO9002:1994 และได้รับการ Certificate จาก AJA เมื่อปี 2542

•   จัดทำระบบ ISO14001:1996 และได้รับการ Certificate จาก AJA เมื่อปี 2544

•   จัดทำระบบ ISO9001:2000 และได้รับการ Certificate จาก AJA เมื่อปี 2546

•   จัดทำระบบ ISO14001:2004 และได้รับการ Certificate จาก URS เมื่อปี 2548

•   การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กร ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

•   จัดทำระบบกิจกรรม 5ส. ตั้งแต่ปี 2548

•   ประธานจัดงาน Big Cleaning Day ตั้งแต่ปี 2549

•   จัดทำระบบ KAIZEN&SUGGESTION ตั้งแต่ปี 2554

•  จัดทำข้อมูล และนำเสนอบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ปี 2550

•   ระบบการจัดการสินค้าปลอดสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS ปี 2550

•   จัดทำข้อมูล และนำเสนอบริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานในระดับดีมาก ของจังหวัด
    สุพรรณบุรี ปี 2552

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
 หลักการเบื้องต้นของ Balance Score Card