งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ชาติชาย สุภัควนิช

อ.ชาติชาย สุภัควนิช

 
      
ชื่อ-สกุล: อ.ชาติชาย สุภัควนิช
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท: บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
การศึกษา:
 BS. in Construction Management 
 ศศ.ม. Certified Primavera Trainer
 วิศวกรควบคุม นักเขียนรับเชิญ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 เชี่ยวชาญ:
 Integrated Construction Application 
 ผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM (Building Information Modeling)
 
การศึกษาเพิ่มเติม :

•   ใบประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปศส. 3 สถาบันพระปกเกล้า
•   ใบประกาศนียบัตร การออกแบบอาคารสูง รุ่น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•   ใบประกาศนียบัตร Modern Real Estate รุ่น 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อบรมต่างประเทศ :

•   หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (ARCHIBUS) ออตตาวา แคนาดา

•   หลักสูตร Primavera Project Planner (P3) Primavera Systems,Inc ณ ประเทศฮ่องกง

•   หลักสูตร Expedition  Primavera Systems,Inc ณ ประเทศฮ่องกง

•   หลักสูตร Suretrak Project Manager Primavera Systems,Inc ณ ประเทศฮ่องกง

•   หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมาณราคา Timberline Precision Estimating ประเทศ สิงค์โปร์

•   หลักสูตร การใช้โปรแกรมประมาณราคา Timberline Precision Estimating Sydnay ประเทศ ออตสเตเรีย

•   หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง 5 มิติ Vico Software, Hungary


ตำแหน่งปัจจุบัน :

•   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

•   ประธานการเจ้าหน้าที่บริิหาร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

•   thaicontractors.com Webmaster 
•   นักเขียนประจำ นิตยสาร Construction Variety

•   นักเขียนรับเชิญ BuilderNews, Post Today, IT Enterprise ,นสพ.สยามธุรกิจ, ผู้นำท้องถิ่น

•   ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี

ประสบการณ์ :

 
•   อดีต เลขานุการ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา 
•   อดีต ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณะสุข

•   อาจารย์พิเศษ หลักสูตร M.Arch (Computer-Aided Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

•   อาจารย์ผู้ร่าง หลักสูตร M.Arch (Computer-Aided Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

•   อาจารย์ผู้ร่าง หลักสูตร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

•   อาจารย์พิเศษ หลักสูตร บริหารงานก่อสร้าง วศ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ.ม.)
 

รายการวิชาที่สอน

 

 

 Autodesk Technology Update 2014

 การใช้โปรแกรม Twoplus Structure เสริมในโปรแกรม Revit Structure สำหรับการประมาณราคาโครงสร้างและ Bar Cutting

 การประยุกต์ใช้ Facebook ในธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง

 หลักการและขอบเขตการใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคสมัยใหม่

 หลักการและขอบเขตการใช้งาน BIM สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการสมัยใหม่

 

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 


 
ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวี  

 
ลงบทสัมภาษณ์กับนิตยาสาร