งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ณศก อุทัย

อ.ณศก อุทัย

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ณศก อุทัย
ตำแหน่ง: Managing Director
บริษัท: View of Place Corporation Co., Ltd.
การศึกษา:
ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ม.รังสิต
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เชี่ยวชาญ:
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility study)
การบริหารงานโครงการ (Project Management)
การวางผังโครงการและการออกแบบสถาปัตยกรรม (Masterplan and Architectural design)
 
การศึกษา

 
•   ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Arch) มหาวิทยาลัยรังสิต

•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เชี่ยวชาญ

•   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility study)

•   การบริหารงานโครงการ(Project Management)

•   การวางผังโครงการและการออกแบบสถาปัตยกรรม (Masterplan and Architectural design)


ลักษณะงานที่ทำ

•   งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Feasibility study)

•   งานวางผังโครงการและการออกแบบสถาปัตยกรรม ( Masterplan and Architectural design)


ประวัติการทำงาน

ปี 2010-ปัจจุบัน

•   Managing Director ที่ View of Place Corporation Co., Ltd.


ปี 2009-2010 

•   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ปี 2006-2009

•   ผู้จัดการโครงการ ที่ บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)


ปี 2004-2006 

•   สถาปนิกโครงการ ที่ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)


ปี 2002-2004 

•   สถาปนิกออกแบบ ที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ปี 2001-2002 

•   สถาปนิกออกแบบ ที่ บริษัท บ้านอลังการ จำกัด


ปี 2000-2001 

•   สถาปนิกวางแผน ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้