งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ทิติมา คูเขตต์ไพศาล

อ.ทิติมา คูเขตต์ไพศาล

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ทิติมา คูเขตต์ไพศาล
ตำแหน่ง: Architect Consult
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
B.Tech (Construction Management) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เชี่ยวชาญ:
การใช้โปรแกรม AutoCAD Revit Architecture
 

ประวัติการทำงาน

     

ปี 2550-2552 

•   Project Scheduler บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
         - “โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบ้านเอื้ออาทร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Primavera)”

         - “โครงการศึกษาการจัดทำแบบมาตรฐานของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับภารกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต” 


ปี 2552 - ปัจจุบัน

•   Architect Consult  บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม :

 

•   อบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD Revit Architecture

•   อบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD MEP

 

วิทยากรบรรยาย 

 

ปี 2552-ปัจจุบัน  

•   ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม AutoCAD Revit Architecture

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2013 ระดับพื้นฐาน
การใช้ AutoCAD Architecture 2013
สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit Architect)