งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ธนศักดิ์ เรืองเทพรัตน์

อ.ธนศักดิ์ เรืองเทพรัตน์

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ธนศักดิ์ เรืองเทพรัตน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร
บริษัท: มหาวิทยาลัยศรีัปทุม
การศึกษา:
สถ.บ. KMITL
MS. in Facilities Management Pratt Institute, New York
เชี่ยวชาญ:
นักพัฒนาและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริหารทรัพยากรอาคาร
 

ประสบการณ์ทำงาน


ปี 2548 - ปัจจุบัน

•   ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร  


ปี 2544 - ปัจจุบัน

•   นักพัฒนาและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริหารทรัพยากรอาคาร 


ปี 2543 - 2544

•   กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก แฮบิแทท จำกัด 


ปี 2542

•   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Hua Wei จำกัด 


ปี 2540 - 2541

•   ผู้จัดการบริษัท วิภาวดีแมนชั่น จำกัด 


ปี 2548 - ปัจจุบัน

•   อาจารย์พิเศษ วิชา Facility Management หลักสูตรปริญญาโท MBIT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                  
ปี 2545 - ปัจจุบัน

•   อาจารย์พิเศษ วิชา  Information System for Facilities Management หลักสูตรปริญญาโท MSCAAD คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี 2548 - ปัจจุบัน   

•   อาจารย์พิเศษ วิชา Real Estate Development ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CODE วิทยาเขตสาทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร บางมด 


ปี 2
540-ปัจจุบัน

•   อาจารย์พิเศษ วิชา Professional Practice คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ปี 2540-ปัจจุบัน

•   วิทยากรรับเชิญ วิชา  Facilities Management ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย