งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.นที ฤดีสุขสกุล

อ.นที ฤดีสุขสกุล

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.นที ฤดีสุขสกุล
ตำแหน่ง: Project Manager Solution
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
B.Eng (โยธา) ม.สุรนารี
M.Eng (Construction Management) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เชี่ยวชาญ:
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Primavera วิศวกรควบคุม
 

ใบประกอบวิชาชีพ

 
วิศวกรควบคุม สาขาโยธา (กว)


ประวัติการทำงาน


ปี 2546-ปัจจุบัน 
•   Primavera Consult บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
     
ปี 2547-ปัจจุบัน
•   Primavera Project Management Manager บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
 

ปี 2547-ปัจจุบัน

•   ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner (P3) 
•    ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Enterprise (P3e/c)

•   ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Expedition


ปี 2548-ปัจจุบัน

•   Project Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบ้านเอื้ออาทรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Primavera) การเคหะแห่งชาติ

     

ปี 2549-ปัจจุบัน
 
•   Project Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วยซอฟท์แวร์ Primavera ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด มหาชน

 
ประสบการณ์การฝึกอบรม


ปี 2547 
•   หลักสูตร Primavera Technical Training เซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
•    อบรมและสัมนา Primavera Sales and Marketing Training ประเทศญี่ปุ่น


ปี 2548 
•  
หลักสูตร Primavera Technical Training ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
•  
อบรมและสัมนา Primavera Sales and Marketing Training ประเทศกรีก
 
ปี 2547 

•   หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 

ปี 2547 
•    หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง 
      คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ปี 2548 

•   หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
  

ปี 2548 

•   หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง
 
ปี 2549 

•   หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
วิทยากรบรรยาย


ปี 2548 
•   การบริหารโครงการด้วยซอฟแวร์ Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

ปี 2549 

•   การบริหารโครงการด้วยซอฟแวร์ Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่