งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ประเสริฐ สายพวรรณ์

อ.ประเสริฐ สายพวรรณ์

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ประเสริฐ สายพวรรณ์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท: บริษัท ซินเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
การศึกษา:
วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เชี่ยวชาญ:
การจัดการด้านการก่อสร้าง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การอนุรักษ์พลังงานในส่วนไฟฟ้า
 

ประวัติการศึกษา


•   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบัน Nida)

•   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

•   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

•   วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 


ประวัติการฝึกอบรม


•   อบรมหลักสูตร Construction Management : มหาวิทยาธรรมศาสตร์ กรุงเทพ

•   อบรมหลักสูตร Project Management : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

•   อบรมหลักตรวจสอบอาคาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพ

•   อบรมหลักสูตรการบริหารการตลาดสมัยใหม่ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ

•   อบรมหลักสูตรวิชา Mini IE : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ
•   อบรมหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรุงเทพ
•   อบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบการใช้พลังงานหลักด้านระบบปรับอากาศ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน 
     กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ

•   The Training Program for ASEAN Supervisors from The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), Japan


ประสบการณ์ทำงาน


•   บริษัท ซินเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด  ตำแหน่ง General Manager

•   บริษัท กระจกไทยอาซาฮี (มหาชน) จำกัด  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย

•   บริษัท ดีสแฮมท์ จำกัด  ตำแหน่ง  วิศวกร

•   บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตั๊กชั่น จำกัด  ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ และ ออกแบบ

•   บริษัท ทีเอ็น นิกดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ จำกัด  ตำแหน่ง วิศวกร


โครงการที่ผ่านมา


•   อาคารสำนักงานต้นสน, สูง 22 ชั้น, มูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท, จังหวัดกรุงเทพ

•   โรงงาน KR Precision No.3, มูลค่าโครงการ 480 ล้านบาท, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

•   โรงพยาบาล บี เอ็น เอช, มูลค่าโครงการ 690 ล้านบาท, จังหวัดกรุงเทพ

•   โรงงาน GMT, มูลค่าโครงการ 140 ล้านบาท

•   โรงแรม โฟร์วิง, มูลค่าโครงการ 220 ล้านบาท, จังหวัดกรุงเทพ

•   อาคารคลับเฮาส์ “บูลแคนยอนคลับเฮาส์”, มูลค่าโครงการ 80 ล้านบาท

•   อาคารอพาร์ตเม้นท์ “เยลโล่ริบบ้อนทาวเวอร์”, มูลค่าโครงการ 190 ล้านบาท

•   โครงการอื่นๆ โรงงาน อาคารสำนักงาน เป็นต้น

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การจัดการด้านการก่อสร้าง