งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.พนพ เกษามา

อ.พนพ เกษามา

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.พนพ เกษามา
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท: บริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
การศึกษา:
ป.โท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต NIDA
เชี่ยวชาญ:
5S, GMP, KAIZEN,QCC, HACCP, ISO-9000,6-Sigma, BENCHMARKING, RE-ENGINEERING, TPM,TQM, ETC.
 
การศึกษา

•   กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

•   ปริญญาโท  การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

•   ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

 

ประสบการณ์ทำงาน


ปี 2533

•   นักวิทยาศาสตร์ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

 

ปี 2533-2541

•   (2534-35) Supervisor บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด

•   (2535-36) ผู้จัดการแผนกผสมและปรุงแต่งนมพาสเจอไรซ์ และนม ยู เอช ที บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด

•   (2537-41) ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด

 

ปี 2541-2545

•   (2541-43) ผูู้จัดการผ่ายประกันคุณภาพ บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด 

•   (2541-ปัจจุบัน) ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ในระบบคุณภาพ ISO-9002 บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด 

•   (2543-ปัจจุบัน) ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด 

 

ปี 2546-ปัจจุบัน

•   กรรมการผู้จัดการบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้านการบริหารคุณภาพในองค์การภาครัฐ และเอกชนของไทย

 

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

 

•   ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการ
     นายกรัฐมนตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น 

 

ผลงานดีเด่น

 

•   เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ของ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550-52

•   เป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้าน KAIZEN Suggestion System (KSS)- QCC / ระบบข้อเสนอแนะ (SS) ให้กับบริษัทชั้นนำ

•   วิทยากรที่ปึกษาด้าน TQM ให้กับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•   อาจารย์พิเศษ โครงการหลักสูตร Mini Productivity Management (MPM) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
     พระนครเหนือ กับ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

•   อาจารย์พิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา วิชา การตรวจสอบและการรับรองระบบ