งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ภาณุ นิลฟุ้งขจร

อ.ภาณุ นิลฟุ้งขจร

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ภาณุ นิลฟุ้งขจร
ตำแหน่ง: IT Support
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.รามคำแหง
เชี่ยวชาญ:
ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
 

ประวัติกาทำงาน :

 

ปี 2546-ปัจจุบัน

•   ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

     

ประสบการณ์การฝึกอบรม:

 

ปี 2551

•   เข้าอบรม ISA Server 2006

•   เข้าอบรม Exchange 2007

•   เข้าอบรม Windows Server 2003 R2

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (SEO) มืออาชีพ