งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ภูดิศ เอกทัตร์

อ.ภูดิศ เอกทัตร์

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ภูดิศ เอกทัตร์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา องค์การเอกชน การงานวิจัย Reused Battery
บริษัท: ที่ปรึกษาอิสระ
การศึกษา:
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เชี่ยวชาญ:
ด้านบริหารโครงการและบริหารการก่อสร้าง
 
ประวัติการศึกษา

•   ปริญญาตรี วิศวกรรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

•   ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 


ประวัติการทำงาน :

 

•   ที่ปรึกษา องค์การเอกชน การงานวิจัย Reused Battery

•   ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (mini expert system )   ได้แก่  ระบบการเรียนรู้การอบรมทางไกล  ระบบ
     ทดสอบทางไกล  ระบบประเมินผลทางไกล  ระบบกวดวิชาทางไกล  ระบบการวิจัยทางไกล  ระบบบริหารข้อมูล  BSC ทางไกลระบบบริหารข้อมูล 
     Logistic ทางไกล 
•   วิทยากรอิสระ  บรรยายและอบรมทั้งส่วนของเอกชนและสถาบันการศึกษาของรัฐ   :   หลักสูตรบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร  การพัฒนาทักษะ
     ภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์   การพัฒนาทีมงานและบริหารความขัดแย้ง  การพัฒนา ‘ยุทธศาสตร์’ นำไปสู่ภาคปฏิบัติเชิง
     นโยบายที่เหมาะสม
•   ผู้บริหารโครงการและการจัดการองค์การเอกชน : บริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการและบริหารการก่อสร้าง บริษัทออกแบบและติดตั้งโครงสร้าง
     พิเศษ  บริษัทผู้ผลิต ติดตั้ง  จำหน่ายระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ บริษัทผู้ผลิต บริการซ่อมและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ, บริษัทผู้ผลิต
     บริการและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้แก่ การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง     โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ   โครงการก่อสร้าง
     โครงสร้างพิเศษ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ),  การบริหารและจัดการระบบ Logistic,  การบริหารและจัดการทั่วไปสำนักงานสาขา  การควบคุม ติดตั้ง
     ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าฯ : Bovis(Thailand), Trend(Thailand), ASI (Thailand), Shell (Thailand) 

•   และองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ : สถาบันวิจัยพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 เทคนิคการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร