งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.มงคล กริชติทายาวุธ

อ.มงคล กริชติทายาวุธ

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.มงคล กริชติทายาวุธ
ตำแหน่ง: ประธานสำนักงานกฎหมายฯ
บริษัท: สำนักงานกฎหมาย 3 สำนักงาน
การศึกษา:
ปริญญาโท สาขาการบริหารงานบุคคล สถาบัน NIDA
เชี่ยวชาญ:
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษา

•   ปริญญาตรีกฎหมาย

•   ปริญญาโท สาขาการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ประสบการณ์ทำงาน 

งานภาคเอกชน 

•   เคยเป็นรองผู้จัดการทั่วไปในบริษัท เอกชน
 
งานภาคราชการ
 

•   เคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยอำนวยการศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงฯ


งานภาคธนาคาร 

•   เคยเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นบริหารระดับ Assistant Vice President / ประธานกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย / กรรมการ และเลขานุการ 
     คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษพนักงาน/ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างในการวางแผนในการเจรจาต่อรอง 6 สมัย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


งานรัฐวิสาหกิจ 

•   เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการวินัย  และแรงงานสัมพันธ์   และผู้บริหารระดับ
     Vice President ของธนาคารกรุงไทย 8 ปี ก่อนเกษียณ


กิจกรรมพิเศษ

•   เคยเป็นประธานคณะทำงานยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

•   เคยเป็นประธานผู้พิพากษาฯ ศาลแรงงานกลาง

•   เคยเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินทดแทน

•   เคยเป็นประธานฝ่ายวิชาการสมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)

•   เคยเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 10 ปี

•   เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 8 ปี

•   เคยเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ปี

•   เคยนั่งบัลลังก์พิจารณา และพิพากษาคดีแรงงานมาแล้วมากกว่า 2,000 คดี

•   เคยเป็นผู้แทน (ถาวร) ของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 2 ท่าน 2 สมัย ในฐานะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


ปัจจุบัน

•   เป็นประธานของสำนักงานกฎหมายฯ 3 สำนักงาน

•   เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานมามากกว่า 45,000 คดี

•   เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
     รัฐวิสาหกิจสัมพัีนธ์ ฯลฯ

•   รับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานในทุกแง่มุม

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารงาน และบริหารบุคคลากร
 ปัญหา เทคนิคและข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง และการจ้างแรงงาน
 เทคนิคการใช้การเขียนข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 การใช้มาตรการทางวินัยในการจัดการปัญหาด้านแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง