งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ยศวีร์ สุขเสน

อ.ยศวีร์ สุขเสน

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ยศวีร์ สุขเสน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
บริษัท: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน
การศึกษา:
วศ.บ. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เชี่ยวชาญ:
ควบคุมงานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้างแนวราบ
 

การศึกษา

ปี 2539-2541

•   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (M.ITM.)

•   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ปี 2533-2535

•   พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ปี 2528-2532

•   บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ปี 2520-2525

•   สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2545

•   วิศวกรควบคุมงาน  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด มหาชน


ปี 2548

•   วิศวกรควบคุมงาน  บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน


ปี 2549-ปัจจุบัน

•   ผู้ตอบคำถาม  “ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องบ้าน” ใน www.konbaan.com


ปี 2550

•   วิศวกรโครงการ บริษัท อารียา จำกัด มหาชน

•   ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้ ฯ จำกัด  มหาชน


ปี 2552-ปัจจุบัน

•   ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  มหาชน


รางวัลที่เคยได้รับ

•   ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

•   พนักงานดีเด่น ประจำปี 2549 บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน


ทักษะด้านวิศวกรรมโยธา

•   ชำนาญในการทำงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

•   ชำนาญในการส่งมอบงานก่อสร้างอาคาร

•   ชำนาญในการส่งมอบงานก่อสร้างสาธารณูปโภค

•   ชำนาญในการจัดการปัญหาด้านงานก่อสร้าง