งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์

อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์
ตำแหน่ง: รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท: บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การศึกษา:
สถ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (จุฬา)
MBA. (ธรรมศาสตร์)
M.ITM (ลาดกระบัง)
เชี่ยวชาญ:
สถาปัตยกรรมควบคุม
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสมาชิกสมาคม

•   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก (สถ1251ส.) จากสภาสถาปนิก

•   สมาชิกสภาสถาปนิกสามัญสมาชิก 

•   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสามัญตลอดชีพ

•   สมาชิกสมาคมราชกรฑาสโมสร RBSC สมาชิกสามั


รางวัลด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ปี 2541  

•   รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมนานาชาติครั้งที่ 10/2541 ในหัวข้อ "The Turning Point" 
     จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 28 
มีนาคม พ.ศ. 2541


ปี 2531  

•   รางวัลชมเชย การประกวดแบบ "บ้านระบบอุตสาหกรรม" จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมป์ วันที่ 
     14 สิงหาคม 2531

              
ปี 2530  

•   รางวัลที่ 1 การประกวดแบบ "บ้านพักอาศัยชุมชนใหม่ในกองขยะ" ในนาม "กลุ่มกันสาด" จัดโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 
     วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2530

              

•   รางวัลชมเชย การประกวดแบบ "Experimental Design บ้าน + +" จัดโดยสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรมราชูปถัมภ์
     วันที่ 16 เมษายน 2530

              
ผลงานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ปี 2546  

•   สถาปนิกผู้จัดการโครงการออกแบบอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

•   สถาปนิกวางผังแม่บทและการศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพโครงการพัฒนาที่ดินบนถนนบางนา-ตราด

              
ปี 2545  

•   สถาปนิกออกแบบโรงงานผลิตยาง บริษัท บริสโตน์ ประเทศไทย จำกัด


ปี 2544-2545  

•   ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง Orange Shop จำนวน 21 สาขา


ปี 2540  

•   สถาปนิกผู้ออกแบบศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

 

รายการวิชาที่สอน

 

 เทคนิคการออกแบบอาคารป้องกันเพลิงไหม้ ที่สถาปนิกผู้ออกแบบควรรู้