งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.สหพล นิลฟุ้งขจร

อ.สหพล นิลฟุ้งขจร

 
         
ชื่อ-สกุล: อ.สหพล นิลฟุ้งขจร
ตำแหน่ง: VP Of Enterprise Project
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
B.A. บริหารธุรกิจ สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ ม.สยาม
เชี่ยวชาญ:
ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารโครงการ
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
Systems Engineer
 

ประสบการณ์การทำงาน


Web Editor, Graphic Editor บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

IT Support บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner (P3) หลักสูตร 601,602,603

ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner for the Enterprise

ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera SureTrak Project Manager 3.0

ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera Expedition 6.5, 7.0

ปี 2543-2546 ตำแหน่ง Primavera Representative บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

ปี 2547-2550 ตำแหน่งProject Sales Manager System Engineer

ปี 2551 ตำแหน่งProject Manager

ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง Vice president of Enterprise Project

บทบาทและผลงานอ้างอิง

ปี 2543Project Managerโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน

ปี 2544Project Managerโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูล GIS ในระบบ NAS Storage เพื่อการสืบค้น และเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานผ่าน Web Application ได้ทั่วประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน

ปี 2548 - ปัจจุบันCo Project Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบ้านเอื้ออาทรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Primavera) การเคหะแห่งชาติ

ปี 2549Co Project Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วยซอฟท์แวร์ Primavera ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด มหาชน

ปี 2550Project Managerโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสารสนเทศของสำนักงบประมาณในเชิงบูรณาการด้วย Primavera เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange และนำข้อมูลในระบบให้สามารถติดตัวผู้บริหารนำไปค้นหาข้อมูลได้ในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบ Internet สำนักงบประมาณ

ปี 2552Project Manager โครงการจัดเก็บแบบมาตรฐาน ในระบบ Storage เพื่อการสืบค้น การเคหะแห่งชาติ

ปี 2555IT Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วยซอฟท์แวร์ Oracle Primavera - เพื่อออกแบบ Template ของโครงการประเภท EPCm Project บริษัท PTTME จำกัด

ปี 2557Project Manager โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารงานก่อสร้าง Newforma บริษัท ฤทธา จำกัด

ปี 2558 Project Manager โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย ระบบการเซ็นลายเซ็นดิจิตอล Cosign

ปี 2559-ปัจจุบันIT Manager โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วยซอฟท์แวร์ Oracle Primavera - เพื่อออกแบบ Template ของโครงการประเภท Construction Project บริษัท ฤทธา จำกัด

ประสบการณ์การฝึกอบรม

ปี 2542อบรมหลักสูตร3D Animation, Network System, Internet Broadcast ประเทศอินเดีย

ปี 2543อบรมหลักสูตร หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera Project Planner (P3) ประเทศฮ่องกง

ปี 2544อบรมหลักสตูรการใช้โปรแกรมควบคุมโครงการก่อสร้าง Expedition 6.5 ประเทศฮ่องกง

ปี 2546อบรมหลักสูตร Timberline ประเทศ ออสเตรเลีย

ปี 2547อบรมหลักสูตร การออกแบบตกแต่งภายในด้วย Planit Fusion, Planit International Ltd., ประเทศอังกฤษ

ปี 2548 อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม ArchiCAD 8 โดย Graphisoft ประเทศฮังการี

ปี 2548อบรมหลักสูตร Primavera Technical Training ประเทศจีน เซียงไฮ้

ปี 2549อบรมหลักสูตร Primavera Technical Training ประเทศจีน ปักกิ่ง

ปี 2550อบรม หลักสูตร การบริหารโครงการและอาคารด้วย Primavera และเทคโนโลยีในการ Intergrade เพื่อควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ Online จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อคุมงานที่ดูไบ และ อาคาร Samsung ในเมืองใหม่ของ เกาหลีใต้ ที่ประเทศเกาหลีใต้

ปี 2552อบรมหลักสูตร ARCHIBUS FM Advanced Course ประเทศมาเลเซีย

ปี 2553อบรมและสัมมนา Oracle Open World 2010 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2554อบรมและสัมมนา Oracle Open World 2011 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2555อบรม Primavera EPPM Release 8.x Design and Configuration Boot Camp

ปี 2555อบรม Oracle Primavera EPPM Technical installation Bootcamp

ปี 2556อบรมหลักสูตร ARCHIBUS Advanced ประเทศมาเลเซีย

ปี 2557อบรมหลักสูตร Newforma Project Center and Newforma Info Exchange ประเทศ สิงคโปร์

ปี 2558อบรมหลักสูตร Archibus Advanced ประเทศจีน เซียงไฮ้

ปี 2559อบรมหลักสูตร Archibus Advanced ภูเก็ต ประเทศไทย

ปี 2559อบรมหลักสูตร Oracle Primavera Unified ประเทศ สิงคโปร์

ปี 2560อบรมหลักสูตร ARCHIBUS Advanced 23.2 3D navigator ประเทศ เว่ียดนาม

ปี 2560อบรมหลักสูตร Oracle Primavera Unified FM-RE , Prime ประเทศ สิงคโปร์

ปี 2560ดูงาน Workshop at World Trade Center ระบบ ARCHIBUS ในการ ดูแล บำรุงรักษาอาคาร ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจำเปิดใช้ในปัจจุบัน

วิทยากรบรรยาย

ปี 2543หลักสูตรการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Staad III มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ปี 2544หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี 2545 หลักสูตรการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง Primavera SureTrak Project Manager หลักสูตรปริญญาโท (M. Eng) ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี 2546หัวข้อ CMS (Content Management System) กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยทั่วประเทศ

ปี 2556หัวข้อการบรรยายเรื่อง BIM สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย