งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
ตำแหน่ง: นิติกร 8 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
บริษัท: สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
การศึกษา:
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
เชี่ยวชาญ:
ด้านการคำนวณภาษีอากร
 

ประวัติการศึกษา


•   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์ทำงาน


•   เป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•   เป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

•   เป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากรของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

•   เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านภาษีอากร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•   เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านภาษีอากรให้ มินิ MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

 กลยุทธ์การวางแผนภาษีและจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง