งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.อนันตชัย บุญกาพิมพ์

อ.อนันตชัย บุญกาพิมพ์

 

 
ชื่อ-สกุล: อ.อนันตชัย บุญกาพิมพ์
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา 4
บริษัท: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
การศึกษา:
B.Sc (Industrial Technology) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เชี่ยวชาญ:
หลักการเขียนแบบมาตรฐานก่อสร้าง
 

ประสบการณ์ฝึกอบรม

ปี 2554

•   การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


ปี 2551

•   การสารวจชั้นดิน การออกแบบและการก่อสร้างฐานราก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


ปี 2550

•   การพิจารณาแหล่งน้า ก่อสร้าง ดูแลและบารุงรักษาระบบ คณะวิศวกรรม ม.เกษตรศาสตร์


ปี 2550

•   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรมทางหลวงชนบท


ปี 2550

•   เทคนิคการประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองฯ


ปี 2550

•   การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E-saan Software Park


ปี 2549

•   AutoCAD 2006 กรมโยธาธิการและผังเมือง


ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2554

•   องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง


ปี 2549

•   องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงขวัญ


ปี 2548

•   บริษัทเอกประจิมจากัด ประจาโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเอื้ออาทร อำเภอสูงเนิน


ปี 2547

•   หจก.มาตรศรีจักรกล

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 หลักการเขียนแบบมาตรฐาน (Standard Drawing)
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ