งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.เชาวฤทธิ์ แซ่เล่า

อ.เชาวฤทธิ์ แซ่เล่า

 

 
ชื่อ-สกุล: อ.เชาวฤทธิ์ แซ่เล่า
ตำแหน่ง: IT Support
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
วท.บ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เชี่ยวชาญ:
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
 

ประวัติการทำงาน :

 

ปี 2549

•   IT Support บริษัท Defcorp จำกัด


ปี 25450-ปัจจุบัน

•   IT Support บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม :

 

ปี 2550

•   อบรมหลักสูตร โปรแกรม Microsoft Sharepoint

•   อบรมหลักสูตร Window  Server 2003 Admin

 

ปี 2551

•   อบรมหลักสูตร Window Server 2008

•   อบรมหลักสูตร โปรแกรม Microsoft Exchange Server 2007

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (SEO) มืออาชีพ