งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.โอภาส วงษ์ชนะชัย

อ.โอภาส วงษ์ชนะชัย

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.โอภาส วงษ์ชนะชัย
ตำแหน่ง: Project Scheduler
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
B.Eng (Civil) ม.รังสิต
เชี่ยวชาญ:
การใช้โปรแกรม Primavera P6, UC-Win/Road
 

ประวัติการทำงาน


•   วิทยากรสอนการใช้โปรแกรม Primavera P6  สำนักงบประมาณ

•   ผู้ช่วยสอนการใช้โปรแกรม Primavera P6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ สำนักงบประมาณ

•   ที่ปรึกษาการวางระบบบริหารโครงการด้วยโปรแกรม Primavera P6 (Implementer) ให้กับ Outsource Project

          
          - การเคหะแห่งชาติ "โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบ้านเอื้ออาทร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Primavera)

          - การเคหะแห่งชาติ "โครงการศึกษาการจัดทำแบบมาตรฐานของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภารกิจก่อสร้าง
             ที่อยู่อาศัยในอนาคต"

          - สำนักงบประมาณ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสารสนเทศของสำนักงบประมาณในเชิงบูรณาการ" 

•   ที่ปรึกษาการวางแผนแก้ไขปัญหาจราจร กรมทางหลวง ด้วย Model 3D จากโปรแกรม UC-Win/Road ประเทศญี่ปุ่น
     แยกแครายและจุดเชื่อมต่อ

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม


•   อบรมการใช้งานโปรแกรม Primavera P6

•   อบรมการใช้งานโปรแกรม UC-Win/Road

 

วิทยากรบรรยาย


ปี 2552-ปัจจุบัน

•   ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม Primavera P6 และ UC-Win/Road

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การใช้โปรแกรม UC Win/Road ระดับพื้นฐาน
การใช้โปรแกรม UC Win/Road ระดับสูง