งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง

อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
ตำแหน่ง: นักวิชาการที่ดิน 8 ว กรมที่ดิน
บริษัท: กรมที่ดิน
การศึกษา:
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
เชี่ยวชาญ:
วิทยากร กฎหมาย ตำรวจ
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
•   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
•   ปริญญาโทศิลปศาตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
•   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน 8 ว สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน  

     

รายการวิชาที่สอน

     

 เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรทิ่ดิน บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม