งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • เทคนิคการออกแบบบ้านดิน (Clay House)

 
รหัส AK04

หลักสูตรอบรมการออกแบบบ้านดิน (Clay House)

  

การก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทยได้เกิดขึ้นหลายสิบปีมาแล้วซึ่งเป็นบ้านทางเลือกใหม่ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น วัสดุไม่ต้องผ่านการแปรรูป ด้วยพลังงาน หรือ มีการขนส่งให้เปลืองพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ เพราะบ้านดินจะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ภายนอกอาคารร้อน ในบ้านจะเย็นกว่า และในขณะที่ภายนอกอากาศหนาวแต่ภายในบ้านจะมีความรู้สึกอบอุ่นกว่า เจ้า ของบ้านเองก็สามารถสร้างบ้านอยู่ได้เอง โดยไม่จ้างคนอื่นให้เสียเงินมากมาย เพราะการที่เราทำงานทั้งชีวิตก็เพื่อการนำเงินมาซื้อและผ่อนบ้านกันหลายสิบ ปีการก่อสร้างบ้านดินจะช่วยให้สร้างบ้านอยู่อาศัยได้เอง และจ้างช่างช่วยทำเพียงเล็กน้อย

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนทั้งทฤษฎี ฝึกปฎิบัติการและศึกษาดูงานจากโครงการจริงที่สร้างด้วยบ้านดินเป็นโครงการโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำ จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านดินอย่างเต็มเปี่ยม

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจถึงขบวนการก่อสร้างบ้านดินได้ครบวงจร

•   ได้เรียนรู้ถึงข้อจำกัด และปัญหาของการสร้างบ้านดิน
•   สามารถนำความรู้ที่ได้ไปลงมือก่อสร้างบ้านดินได้เอง
•   สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นช่างบ้านดินได้
•   สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมทำเป็นผลิตภัณฑ์บ้านดิน สำเร็จรูปได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำปรัชญาการก่อสร้างบ้านดิน
•   ประเภทของบ้านดิน
•   หลักการออกแบบบ้านดิน
•   การคำนวณโครงสร้าง บ้านดินแบบชาวบ้าน
•   เทคนิคการก่อสร้างบ้านดินแบบ Adobe
•   การติดตั้งประตูหน้าต่าง
•   เทคนิคการสร้างพื้น หลังคาดิน
•   การผสมสีดินฉาบปูนผนัง
•   การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นต้น
•   ข้อจำกัดในการก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทยในปัจจุบัน
•   การฝึกปฎิบัติการ การผสมดิน การก่อดิน การฉาบดิน


วันที่ 2 :


•   เดินทางไปจาก ศูนย์อบรมทูพลัสฯ ไปยังศูนย์การเรียนรู้ สัตหีบ
•   ดูงานบ้านดินจริง เทคนิคการสร้าง ปัญหาการก่อสร้างบ้านดิน และประสบการณ์
•   ร่วมกันรับทานอาหารเที่ยง
•   สอบถามปัญหาที่สงสัย
•   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  ภาพบรรยากาศการอบรม