งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • เทคนิคการจ้างเหมาค่าแรง

 
รหัส LK02

หลักสูตรอบรมปัญหา เทคนิคและข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง
การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน

 

เรื่องของการว่าจ้าง และการทำสัญญาจ้างเป็นสิทธิ  และหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ทุกเรื่องที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน แต่ในการจ้างงานบ้างครั้ง ก็เกิดปัญหา  และความขัดแย้งขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างดังนั้นในการทำงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนายจ้างจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายและสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการจ้างงาน เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มความมีประสิทธิผลในการจ้างงา

การอบรม ในหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงานแบบต่างๆ และสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วง การจ้างทำ
     ของ
การจ้างแรงงาน การจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
•   ทราบความแตกต่างระหว่างการจ้างงาน และสัญญาการจ้างงานแต่ละประเภท
•   เข้าใจหลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน และปัจจัยที่ทำให้การจ้างทำของเปลี่ยนเป็นการจ้างงานซึ่งมีรายละเอียดความรับผิดชอบ ที่แตกต่างกัน
•   ทราบข้อดีของการทำสัญญาจ้างงานชั่วคราว และเงื่อนไขที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวกลายเป็นลูกจ้างประจำ
•   ทราบข้อกำหนด เงื่อนไขที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีที่มีการทำผิดสัญญาจ้างงาน
•   สามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


•  
ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง
•   ความรับผิดชอบของกิจการที่ใช้วิธีเหมาค่าแรง
•   ความหมายของผู้รับเหมาชั้นต้น
•   ความหมายของผู้รับเหมาช่วง
•   ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
•   สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
•   ความหมายของสัญญาจ้างแรงงานพิสดาร
•  
เป็นสัญญาต่างตอบแทน (วันลา/วันหยุดต้องจ่าย และไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง)
•   เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ (ตกลงด้วยวาจา หรือโดยปริยาย สัญญาจ้างสมบูรณ์)
•   ความหมายของการจ้างทำของ หรือจ้างเหมาบริการ
•   ความแตกต่างของการจ้างงาน กับการจ้างทำของ
•   ความแตกต่างของการจ้างเหมาค่าแรง กับการจ้างเหมาบริการ
•   ความรับผิดชอบของนายจ้าง ผู้จ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
•   ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างแรงงาน และจ้างเหมาค่าแรง
•   ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างทำของ และจ้างเหมาบริการ
•   ความหมายของสัญญาจ้าง
•   ความแตกต่างของสัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างประจำ
•   งานที่จ้างชั่วคราวโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จะต้องไม่มีการต่อสัญญา
•   ลักษณะงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
•   ลักษณะงานโครงการที่มีใช้งานปกติของธุรกิจเป็นอย่างไร
•   ลักษณะงานครั้งคราวเป็นอย่างไร
•   ลักษณะงานตามฤดูกาลเป็นอย่างไร
•   ข้อดีของสัญญาจ้างงานชั่วคราว 7 ประการ มีอะไรบ้าง
•   เหตุใดที่นายจ้างเอางานประจำมาทำสัญญาเป็นช่วงๆ ได้
•   เงื่อนไขใดที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราว กลายเป็นลูกจ้างประจำ
•   หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
•   ปัจจัยที่ทำให้การจ้างทำของกลายเป็นการจ้างแรงงาน
•   ใช้วิธีการจ้างแบบใด จึงจะมีประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด
•   ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจ


ภาพบรรยากาศการอบรม