งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • การใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุ

 
รหัส CS05

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Nesting วางแผนการจัดวัสดุให้เสียเศษน้อยที่สุด

 

การตัดวัสดุที่มีลักษณะที่เป็นแผ่น เช่น ไม้อัด เหล็กแผ่นหรือวัสดุที่มีความยาวเป็นเส้น เช่น เหล็กเส้น เหล็กเสริมคอนกรีตนั้นจะมี วัสดุเสียเศษค่อนข้างมาก เพราะการจัดเหล็กด้วยมือคนทำให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ทำได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณรูปแบบ หรือ ขนาดที่จะตัดจำนวนมาก ๆ

การวางแผนให้ใช้วัสดุให้เกิดการเสียเศษให้น้อยที่สุด  (Nesting) จึงกลายเป็นงานที่มีความจำเป็นต่อโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องมีการตัดวัสดุเป็นจำนวนมาก

หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการวางแผนวัสดุให้เกิดการเสียเศษให้น้อยที่สุด โดยจะอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของทั้งขบวนการทำงานแบบใหม่ทั้งวัสดุที่เป็นเส้น (1D) หรือวัสดุที่เป็นแผ่น (2D) ไปจนถึงการตัดวัสดุต่างๆ ด้วยเครื่องเลเซอร์ซึ่งจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ช่วยในการวางแผนการตัดวัสดุ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ และความเข้าใจในการทำงาน

เหมาะกับวัสดุที่เป็นแผ่น เช่น เหล็กแผ่น ไม้อัด แผ่นพลาสติก หรือเหล็กเส้น เหล็กเสริมคอนกรีต


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเข้าใจถึงขบวนการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยให้ประหยัดวัสดุได้อย่างครบวงจร

•   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานด้าน Nesting ได้
•   สามารถค้นคว้าหาโปรแกรมด้าน Nesting มาช่วยใช้งานให้เหมาะสมมากที่สุดได้เอง

 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร ช่างเทคนิค โฟร์แมน หรือผู้สนใจ

ระยะเวลา :
    1  วัน
 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   อธิบายถึงขบวนการวางแผนการตัดวัสดุ ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จทั้งขบวนการ
•   การใช้โปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุ ทั้งเป็นเส้น และเป็นแผ่น
•   การค้นหาโปรแกรมด้าน Nesting มาช่วยงานทางอินเตอร์เน็ต ทั้งโปรแกรมฟรี และ โปรแกรมระดับสูง
•   เทคนิคการประยุกต์ในการตัดวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆภาพบรรยากาศการอบรม