งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • Plaxis 2D Professional

 
รหัส SS01

หลักสูตรอบรมการใช้ Plaxis 2D Professional

การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน เช่น ฐานรากกำแพงกันดิน บ่อบำบัดน้ำเสีย พื้นที่จอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนก่อสร้างเป็นอย่างดี  การเลือกระบบป้องกันดินแต่ละแบบ ก็มีผลต่อราคางานก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง และ การเคลื่อนตัวของดินรอบ ๆ บริเวณก่อสร้าง  ดังนั้น  การวางแผน  เลือกระบบป้องกันดิน  และ  วิธีการก่อสร้าง โครงสร้างใต้ดินจะต้องทำในขั้นตอนการประมูลงาน ระบบป้องกันดินที่ดี และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินที่เหมาะสมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1. ไม่ทำให้ดินรอบๆ บริเวณก่อสร้างเคลื่อนตัวในระดับที่เป็นอันตราย หรือเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างข้างเคียง
2. ไม่ทำให้ราคางานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการมีราคาสูง
3. ใช้ระยะเวลาก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการน้อย

4.
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ หรือผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง
 
หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบป้องกันดิน และวิธีการก่อสร้างใต้ดินจะต้องพิจารณาจากภาพโดยรวมของการก่อสร้างเป็นหลักเนื่องจากระบบป้องกันดินบางแบบอาจมีราคาก่อสร้างถูกกว่า แต่ใช้ระยะเวลา ในการก่อสร้างมากกว่าซึ่งทำให้ราคางานก่อสร้างโดยรวมสูงกว่าระบบป้องกันดินบางชนิดก็สามารถใช้ได้กับชั้นดินบางประเภทเท่านั้นดังนั้นหลักในการพิจารณาในการเลือกระบบป้องกันดิน และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน

 
หลักสูตรนี้จะเป็นแนวคิดในการเลือกใช้ระบบป้องกันดินประเภทกำแพงกันดิน เช่น Sheet Pile, Pile Wall, Secant Pile Wall หรือ Diaphragm Wall และการออกแบบขั้นตอนการขุดดิน เช่นระบบการขุดดิน  และก่อสร้างด้วยระบบ Bottom - Up หรือการขุดดินและก่อสร้างด้วย ระบบ Top – down พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรม Plaxis ในงานออกแบบจริง และนำเสนอตัวอย่างงานจริง

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจระบบงานขุดดิน และระบบป้องกันดิน
•   รู้วิธีการก่อสร้าง และติดตั้งกำแพงกันดิน ได้แก่ sheet Pile, Pile Wall, Secant Pile Wall และ Diaphragm Wall
•   รู้ประเภทของกำแพงกันดิน ความแตกต่างของกำแพงกันดินแต่ละประเภท และการเลือกใช้
•   เข้าใจขั้นตอนงานขุดดินด้วยระบบ Bottom Up และระบบ Top-Down
•   สามารถออกแบบจำลองปัญหางานขุดดินเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Plaxis  

ข้อบังคับก่อนการเรียน :

•   สามารถใช้งาน MS Windows ได้
•   มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Foundation Engineering 
 
ระยะเวลา :  2  วัน 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   ประเภทกำแพงกันดิน และเทคนิคการก่อสร้าง
•   ประเภทระบบค้ำยัน
•   ประเภทงานขุดดิน และก่อสร้าง ระบบ Bottom Up และ ระบบ Top-Down
•   วิธีการควบคุมงาน
•   การเฝ้าระวังในระหว่างการก่อสร้าง
•   การสอบทานความถูกต้องในการออกแบบ

 
วันที่ 2 :

•   แนะนำโปรแกรม Plaxis
•   การเลือกใช้พารามิเตอร์ จากผลการเจาะสำรวจดินในการออกแบบ
•   วิธีการจำลองปัญหาด้วยโปรแกรม Plaxis
•   ขั้นตอนการวิเคราะห์
•   ตัวอย่างงานจริงที่ได้ออกแบบ

 

ภาพบรรยากาศการอบรม