งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • หลักการบริหารโครงการมืออาชีพ ( Project Management Professional)

 
รหัส PK01

หลักสูตรอบรมหลักการบริหารโครงการมืออาชีพ Project Management Professional (PMP)

 

ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น จึงจะอยู่รอดได้

การบริหารโครงการ(ProjectManagement)เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริการรวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control)การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้


วัตถุประสงค์ :

•  
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบ และเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนงานโครงการได้ (Project
     Beseline Schedule)
 
•  
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบถึงหลักการในการติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการ
     จัดการด้านบุคลากรโครงการ

•  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาทีี่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรเพื่อให้
    
สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

 

•   เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง

•   เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวด ในการบริการโครงการ

•   เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ในการบริหารโครงการ

•   สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้

•   เข้าใจถึงความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure

•   เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward

•   เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานด้วย Earn Value หรือ S-Curve
•  
สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับงาน


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   ผู้บริหารโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ

•   ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโครงการ
•   เจ้าของระบบงาน และฝ่ายผู้ใช้ระบบงาน
 
ระยะเวลา :
    5  วัน 

 เนื้อหาหลักสูตร :

Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ) 

•   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
 
•  
ความหมายโครงการ/ตัวอย่างโครงการ

 
•  
ลักษณะของโครงการ

 
•  
ประเภทของโครงการ 
           
          - ประเภทของโครงการทั่วไป
          - ประเภทของโครงการลงทุน

 
•   วงจรการพัฒนาโครงการ (Project Life Cycle)

 
•   โครงสร้างหลักการบริหารจัดการ (Management Structure) P-O-L-C
 
•  
การวางแผนโครงการ (P:Planning)

 
          - การกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
          - การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (result base management)
          - การบริหารแบบเน้นมูลค่า (Value Based Management)
          - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)(Basic Review)

 
•    โครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ (O:Organizing)

 

          - การจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ 
          - ทฤษฎีบุคคลากร (Theory of Human Behavior)
          - กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
          - หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ /บุคคลในโครงการ 
          - การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (Team Building & Development)
          - การสื่อสารภายในองค์กร (Communication System)
          - โครงสร้างการจัดแบ่งงาน  Work Breakdown Structure (WBS)

 
•    
การนำ เเละภาวะผู้นำ (L:Leading&Leadership)

 
          - ภาวะผู้นำ (Leadership)
          - การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
          - การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
          - การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
          - บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ  
          - การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
          - เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
          - การสอนงานและการมอบหมายงาน (Assignment & Delegation)

 
•    
การควบคุมโครงการ (C:Control)
 
          - การจัดลำดับงาน (Scheduling Project Work)
          - การควบคุมเเละการติดตามงาน(Work Controlling & Follow up)
          - หลักการ GANTT Chart เเละเครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM

 
•    
กรณีศึกษาการติดตามเฝ้าระวังโครงการ (Project Monitoring)
 
  
          - การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ 
          - การจัดทำ Cash Flow โครงการ (Basic Review)

 
•    การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)

 
•    การตรวจรับงานโครงการ (Basic Review)

 
•   
การสิ้นสุดโครงการ / การสิ้นสุดโครงการ การปิดโครงการ (Project Closing)
 
•    การติดตาม และประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

 
•    
ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ
 
•    
กรณีศึกษาบริหารโครงการต่างประเภท
 
          -โครงการภาคเอกชน 
          -โครงการภาครัฐ 
          -โครงการร่วมทุน

 
•    การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร และผู้อบรมด้วยกันเอง
 


ภาพบรรยากาศการอบรม