งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • Revit MEP Advanced

 
รหัส ABS08
 

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit MEP  Advanced

 

หลักสูตรอบรม 2 วันนี้ท่านจะได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของ Mechanical และ Electrical เกี่ยวกับการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeling) การใช้เครื่องมือในการช่วยออกแบบระบบเครื่องกลอาคารแบบปรับค่าได้ (Parametric Mechanical System) และเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง การใช้เครื่องมือในการออกแบบ และเขียนแบบงานไฟฟ้าภายในอาคาร

ซึ่งหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการใช้งานในระดับที่สูงขึ้น เน้นการทำงานทางด้านเครื่องกลโดยเฉพาะ  และเข้าใจถึงขบวนการออกแบบ schematic design  การวิเคราะห์ระบบ การเขียนแบบรายละเอียดก่อนการแสดงภาพเพื่อนำเสนอการออกแบบ โดยเข้าใจถึงขบวนการออกแบบ schematic design, system analysis การเขียนแบบไฟฟ้าอาคารและการแสดงงานออกแบบเป็นภาพ 3 มิติ ได้

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม :
 

•   สามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) การใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Revit MEP
•   สามารถเซตค่าโปรแกรม การนำเข้า และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการออกแบบ 3 มิติ แบบปรับค่าได้ (Parametric 3D 
     design tools) ได้
•   สามารถวิเคราะห์ระบบงานเครื่องกลอาคาร การเขียนแบบรายละเอียด การทำงานร่วมกับสถาปนิกและวิศวกรในโครงการที่กำลัง
     ออกแบบได้
•   สามารถเขียนสัญลักษณ์ และการสร้างตารางรายการ (Project Schedules) และสร้างแบบก่อสร้างได้

•   สามารถวิเคราะห์และออกแบบงานไฟฟ้าอาคาร การเขียนแบบงานไฟฟ้า การสร้างสัญลักษณ์ การทำงานร่วมกับสถาปนิกและวิศวกรในโครงการที่

     กำลังออกแบบ

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 

ผ่านการอบรม Autodesk Revit MEP Essential Course

ระยะเวลา :   3 วัน 
 


   

าพบรรยากาศการอบรม