งานสัมมนา

รายละเอียด


 • Autodesk BIM  
 • Autodesk BIM  
 • Revit Structure - Essentials

รหัส ABS05

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials

หลักสูตรการใช้ Autodesk Revit Structure ระดับพื้นฐานนี้ จะช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง พนักงาน  เขียนแบบโครงสร้าง และ นักประมาณราคาสามารถสร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติได้หรือใช้ไฟล์จาก Revit Architecture มาทำงานโมเดลโครงสร้างอาคารได้อย่างต่อเนื่อง หรือการนำไฟล์จากโปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง (Structural Analysis and Design) มาสร้างโมเดลอาคารได้

ผู้รับการอบรมจะได้เรียนการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นของโปรแกรมในการโมเดลโครงสร้างอาคาร การผสมไฟล์โมเดล โครงสร้างอาคาร (Structural Model) และโมเดลสถาปัตยกรรมอาคาร (Architectural Model) เข้าด้วยกันเมื่อโมเดลอาคารเสร็จแล้วการเขียนแบบรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็กลงในโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ เพื่อแสดงการเสริมเหล็กตลอดจนเรียนคำสั่งการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง  คสล.  และเหล็กรูปพรรณเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้โปรแกรม  Autodesk Revit Structure 2018  ทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมเป็น พื้นฐานในการใช้งานกับโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis เพื่อช่วยวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง ให้ทำงานได้ครบ วงจรได้มากขึ้น
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม :

 •   สามารถโมเดลโครงสร้างอาคารเป็น 3 มิติได้
 •   สามารถเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง ขั้นพื้นฐานได้
 •   สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อด้านการเขียนแบบ คสล. และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณได้ 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 
สามารถใช้ Autodesk ขั้นพื้นฐานได้ และมีความรู้ด้านการเขียนแบบโครงสร้างมาก่อน

ระยะเวลา :
   2 วัน

 

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 


วันที่ 1 :


Introduction

 • Introduction to BIM concept and Revit
 • Overview Revit user interface
 • Viewing Command and Basic setting

Collaborate
 • Import DWG file, RVT file (Adding Level, Grid line)

Modeling a project
 • Adding Structure Column (Steel, Concrete)
 • Adding Structure Walls
 • Adding Structure Beams and Curved Beam (Steel, Concrete)
 • Adding Beam System
 • Adding Truss
 • Adding Structure Slab
 • Adding Opeings

 

วันที่ 2 :

 

 • Adding Structure Foundation
 • Adding a Shape-Modified Slab

 

Analyze the Model

 • Analytical checks
 • Adding Load
 • Load Case
 • Boundary Conditions
 • Link with Strcuture Analysis Program

 

Reinforcement Modeling

 • Adding Reinforcement in a Beam
 • Adding Reinforcement in a Column
 • Adding Area Reinforcement
 • Adding Path Reinforcement
 • Sketch Reinforcement

 

Document a Project

 • Adding View and Sheets to a Project
 • Annotating and Dimensioning
 • Tagging Objects
 • Scheduling
 • Detailing

 

Export file and Printing Sheet


ภาพบรรยากาศการอบรม