งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • AutoCAD Essentials

 
รหัส ABS01

หลักสูตรอบรม การใช้ AutoCAD - Essentials Course


โปรแกรม Autodesk AutoCAD เป็นซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบเขียนแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกรวมถึง ประเทศไทยหลักสูตรนี้เป็น การอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถใช้โปรแกรม  Autodesk AutoCAD  ในการเขียนแบบ 2 มิติ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมการได้ฝึกปฎิบัติการกับโปรแกรมแบบเป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) โดยวิทยากรที่เป็นสถาปนิก

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะในการอบรม ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึง หลักสูตรการออกแบบอาคารเป็น 2 มิติ  ได้ง่ายและสามารถนำความรู้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมได้เองจริง

หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง  และบริหารอาคาร  ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ BIM ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 


•     สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เขียนแบบ 2 มิติได้เป็นอย่างดี
•     สามารถปรับค่าที่ตั้งในโปรแกรมได้เอง เช่น เส้น สี พื้นสี เบอร์ปากกา การสร้าง Template
•     สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเอง หรือ อบรมเพิ่มเติม ด้านการออกแบบ เขียนแบบ เป็น 3 มิติ


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ windows ได้หากมีความรู้ด้านการเขียนแบบมาก่อนจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
 
เนื้อหาหลักสูตร :


วันที่ 1 :
 
•     แนะนำทั่วไปกับโปรแกรม Autodesk AutoCAD เวอร์ชั่นปัจจุบัน
•     การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
•     การสร้างวัตถุหลายๆ ชิ้น
•     การจัดแบบ (Drawing organization) และคำสั่งการเรียกข้อมูล เช่น การสร้าง Layer
•     Altering Objects เช่น การตัดมุม การหยุดเส้น trimming Extending Fillet joining เป็นต้น


วันที่ 2 :

•     การสร้าง Layout
•     การสร้างสัญลักษณ์
•     การสร้างเส้นบอกระยะ (Dimensions)
•     การสร้าง และแก้ไข Hatching


วันที่ 3 :

•     การสร้าง Block และการเรียกใช้งานซ้ำ ๆ
•     การสร้าง Template
•     การเรียกใช้ template
•     การกำหนดพื้นที่พิมพ์ (page setup)
•     การสั่งพิมพ์แบบ (Plotting)
•     การสั่งพิมพ์ไฟล์ 3 มิติ โดยการส่งไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
•    
การบันทึกไฟล์ เพื่อเรียกดูใน Internet Explore

 
ภาพบรรยากาศการอบรม