งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • Autodesk Robot Structural Analysis Advanced

 
รหัส ES02

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profession Advanced

 
เป็นหลักสูตรวิเคราะห์ ออกแบบ และดูพฤติกรรมโครงสร้าง ในระดับสูง ประกอบด้วย การโมเดล และ  วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร 3 มิติ ขั้นสูง ในระบบคาน-พื้น หรือ Flat Slab ด้วย Plate/Shell Element, โครงสร้างโค้ง, Tapered section ฯลฯ  ตลอดจน สร้าง หน้าตัดใด ๆ ของผู้ใช้เอง, ทราบวิธีการถ่ายแรงจากพื้นไปยังคาน เสา ฐานราก และเรียนรู้การดูค่าแรงในจุดต่างๆ ของ ตัวอาคารอย่างละเอียดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element, เลือกแนวการตัด Strip เพื่อนำแนวแรงบน Plate ไปออกแบบพร้อมทำแบบก่อสร้าง พร้อม Bar cutting List ของเหล็กเส้น หรือเหล็กตะแกรงรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Nonlinear ได้แก่ P-Delta,
Buckling, Harmonic, Modal, Push Over ฯลฯ

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 


•  
สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional โมเดลโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ Plateและ Shell และสามารถแก้ไข
     เพิ่มเติมโครงสร้างได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องโมเดลใหม่
•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional วิเคราะห์โครงสร้างและเรียกแสดงผลการวิเคราะห์เป็นตัวเลขโดย
     เลือกแสดง Diagram เป็น Strip ใดๆ บน Plate และ Shell พร้อมชี้ตำแหน่ง Maximum/Minimum ที่เกิดขึ้นบนโครงสร้าง
•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional  ออกแบบโครงสร้างคอนกรีต เช่น อาคาร ที่พัก ลานจอดรถ
•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ช่วยเขียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในงานพื้น แบบอัตโนมัติ พร้อม
     ออก Bar Cutting List
•   สามารถวิเคราะห์โครงสร้างแบบโดยวิธี Plane Stress, Plane Strain
•   สามารถวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Dynamics Analysis
•   เทคนิคการโมเดลโครงสร้างที่ได้โมเดลจากโปรแกรมอื่นๆหรือเป็นไฟล์เก่าที่เคยทำไว้ เช่น AutoCAD, Staad, SAP มาทำงานต่อบน Robot 
     Millennium โดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้น ๆ ใหม่
•   เทคนิคการดึง Model โครงสร้างที่ได้ทำโดย โปรแกรมจาก Autodesk Robot Structural Analysis Profesional  ได้แก่ AutoCAD Structural 
     Detailing และ CBS Pro มาทำการวิเคราะห์ได้ทันทีใน Autodesk Robot Structural Analysis Profesional

•   สามารถสร้างหน้าตัดคอนกรีต หรือเหล็กรูปพรรณรูปร่างใดๆ ที่นอกเหนือจากรูปหน้าตัดมาตรฐาน เพื่อเก็บไว้ใช้งานเฉพาะทางของผู้ใช้เองได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


ควรผ่านการอบรม การใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ระดับพื้้นฐาน หรือเคยใช้โปรแกรมมาแล้วระดับหนึ่งก่อน

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   การอ่านระบบแกนและกำหนดระบบแกน Global และ Local Coordinate ของ Element ที่ใช้วิเคราะห์  โดยวิธี  Finite Element บน
     Plate และ Shell

•  
การโมเดลและวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีต 3 มิติ โดยเลือกดูผลการคำนวณอย่างละเอียดบนคาน เสา และพื้นทั้ง Plate และ  Shell 
     พร้อมแสดงค่า Critical ได้ และออกรายการคำนวณตามวิธี Finite Element

•  
การใส่แรงแบบต่างๆ แก่โครงสร้าง ณ ตำแหน่งใดๆ บน Plate และ Shell ในโครงสร้าง  
•  
การคิดผลวิเคราะห์เนื่องจาก Environmental Effect เช่น ผลของอุณหภูมิ การหดตัวหรือการโก่งตัวของ Member รวมถึงการเคลื่อน
     ตัวของ Support ในทิศทางใด ๆ

•  
การกำหนด Node/Line/Plane Support แก่โครงสร้างทั้งแบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถึงการสร้าง  Support  ที่ผู้ใช้ 
     กำหนดทิศทางของ Translation/Rotation เอง  

•   
การกำหนดการถ่ายแรงของพื้นตามที่ได้ Model ไปให้เหมือนกับทิศทางการวางพื้นสำเร็จที่ก่อสร้างจริง
•   
การกำหนดการถ่ายแรงจากพื้นทั้ง Floor เป็น Tributary Area ลงระบบคาน และเสาเพื่อใช้ออกแบบต่อได้ทันที
•   
การกำหนด Load case และการรวม Load case ที่ได้สร้างขึ้น
•   
การวิเคราะห์โครงสร้างและการเรียกดูผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด ได้แก่ Reaction, Moment, Diagram,Shear Diagram, Stress,
     Displacement ประเภทต่าง ๆ พร้อมให้ค่าตัวเลขที่ได้ชี้ไปยังตำแหน่งที่มีค่า Maximum และ Minimum บน Member ใด ๆ หรือ บน
     โครงสร้าง ทั้งโครงสร้างได้ทันที

•  
เทคนิคการทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้นๆ ที่ได้ทำการวิเคราะห์
    ไปประกอบผลการคำนวณโดยเลือกได้ ทั้งแบบละเอียด และแบบสรุป

•  
การเขียนแบบรายละเอียดเสริมเหล็กเสา และคานคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปพร้อม Bar cutting list แบบอัตโนมัติ โดยโปรแกรม
     Robot ซึ่งสามารถนำไปใช้ก่อสร้างหน้างานได้ทันที
•   การทำตารางสรุปปริมาณเหล็กเส้นขนาดต่างที่ใช้ในคาน หรือเสาคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปแบบอัตโนมัติโดยตัวโปรแกรมโดยแสดง
     เป็นรูปร่างของเหล็กเส้น และเหล็กปลอก พร้อมระยะ ที่ทำการงอหน้างานอย่างละเอียดพร้อมสั่งเหล็ก และ จัดงอเหล็กหน้างานได้เลย

 

 
วันที่ 2 :
 
•   การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นช่วงๆ (Phase) ตามขั้นตอนการก่อสร้างจริง
•   การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Plane stress และ Plane strain
•   การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Dynamic analysis
•   การวิเคราะห์โครงสร้างโดยคิดผลของ P-delta effect
•   การสร้างหน้าตัดคอนกรีต หรือเหล็กรูปพรรณรูปร่างใดๆ นอกเหนือจากหน้าตัด มาตรฐานเพื่อเก็บไว้ใช้งานเฉพาะทางของผู้ใช้เอง
•   การสร้างตัวอย่างโครงสร้างโดยใช้ Plate และ Shell ตั้งแต่ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้น
•   การโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบ เช่น อาคารสูง Shear wall, Silo พร้อมเทคนิคการแก้ไข  หรือ  เพิ่มเติมต่อเติม
    โครงสร้าง ในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่ภาพบรรยากาศการอบรม