งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • Autodesk Robot Structural Analysis Basic

 

 
รหัส ES01

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional Basic Course

 

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional  ทำการโมเดลโครงสร้างอาคารคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณแบบ 3 มิติ และการ Import/Export ไฟล์มาจากโปรแกรม IFC อื่นเช่น ArchiCAD, AutoCAD ฯลฯ การใส่ Load และ Support แบบต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element, เทคนิควิธีการดูแลผล Reactions, โมเมนต์ , แรงเฉือน, Stress, Displacement เพื่อเลือกค่าแรงหลักไปออกแบบคานเสา, พื้น, พื้นสำเร็จ, ฐานรากแผ่นโครงอาคาร และ หลังคาเหล็ก Connections พร้อมสั่งรายการคำนวณ, คำนวณหาปริมาตรคอนกรีตน้ำหนักเหล็กเสริม, พื้นที่ไม้แบบเพื่อประมาณราคา, สามารถเขียนแบบก่อสร้างพร้อมเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติ พร้อมตาราง Bar Cutting List สรุปขนาด, ปริมาณ และรูปร่างการงอของเหล็กเสริม

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional  โมเดลโครงสร้าง 2 มิติ 3 มิติและสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง
     ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลใหม่
  สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional วิเคราะห์ โครงสร้าง เรียกแสดงผลการวิเคราะห์เป็นตัวเลข และ 
     Diagram พร้อมให้แสดงตำแหน่ง Maximum/Minimum
•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ
•  
สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ช่วยเขียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติพร้อมออก
     Bar Cutting List
•   สามารถที่จะดึงข้อมูลโครงสร้างจากโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional ไปเขียนแบบต่อได้ในโปรแกรม 
     AutoCAD
Structural Detailing ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


จบด้านวิศวกรรมโยธา นักศึกษา หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถใช้โปรแกรมบนระบบ Windows มาก่อน หากสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ อื่นมาก่อนจะทำให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้แต่ก็ไม่บังคับ

ระยะเวลา :
    
 3 วัน

 

 

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional
•   ทำความเข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรม
•   การเรียกระบบแกน พิกัด และระนาบที่ใช้ในโปรแกรม
•   การตั้งค่าคุณสมบัติวัสดุได้แก่ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ รวมถึง Code ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง
•   Database ของโปรแกรม การโมเดลโครงสร้าง อาคารคอนกรีตโดยใช้คำสั่งพื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
•   การโมเดลโครงสร้างโดยใช้รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่นโครงสร้างอาคารคอนกรีตลานจอดรถ
•   การกำหนด Node/Line/Plane Support แก่โครงสร้างทั้งแบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถึงการสร้าง Support ที่ผู้ใช้กำหนดทิศทาง
     ของ Translation/Rotation เอง
•   การใส่ Nodal/Line/Surface force แก่โครงสร้าง ณ ตำแหน่งใดๆ ของโครงสร้าง
•   การกำหนด Load case และการรวม Load case ที่ได้สร้างขึ้น
•   การวิเคราะห์โครงสร้าง และการเรียกดูผลการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ได้แก่ Reaction, Moment Diagram,  Shear Diagram ,
     Stress, Displacement ประเภทต่างๆพร้อมให้ค่าตัวเลขที่ได้ชี้ไปยังตำแหน่งที่มีค่า  Maximum  และ  Minimum บน Member 
     ใด ๆ หรือบนโครงสร้างทั้งโครงสร้างได้ทันที
•   เทคนิคการทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้นๆ ที่ได้ทำการ
     วิเคราะห์ไปประกอบผลการคำนวณ โดยเลือกได้ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป

 
วันที่ 2 :

 
•   การออกแบบโครงสร้างคาน และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้วิเคราะห์ไปพร้อม ออกรายละเอียด เหล็กเสริม เช่น ระยะทาบ, Covering, ขนาด
     เหล็กทีใช้, ระยะเรียง
•   การประมาณราคาวัสดุ ของโครงสร้างคอนกรีตที่ได้ทำ การวิเคราะห์ และ ออกแบบไปแบบอัตโนมัติ โดยตัวโปรแกรม เช่น 
     ปริมาณคอนกรีต (ลบ.ม.) น้ำหนักเหล็กเส้นที่ใช้ (กก.)
•   การเขียนแบบรายละเอียดเสริมเหล็กเสา และคานคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปพร้อม Bar cutting list แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรม Robot ซึ่งสามารถ
     นำไปใช้ ก่อสร้าง หน้างานได้ทันที
•   การทำตารางสรุปปริมาณเหล็กเส้นขนาดต่างที่ใช้ในคาน หรือเสาคอนกรีตที่ได้ออกแบบ ไปแบบอัตโนมัติ  โดยตัวโปรแกรม   โดยแสดงเป็นรูปร่าง
     ของเหล็กเส้นและเหล็กปลอกพร้อมระยะที่ทำการงอหน้างานอย่างละเอียดพร้อมสั่งเหล็กและจัดงอเหล็กหน้างานได้เลย
•   การโมเดลโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใช้คำสั่ง พื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
•   การโมเดลโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่น โครง Truss แบบต่าง ๆ 
     กว่า 50 แบบ


วันที่ 3 :

•   การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และตรวจสอบความสามารถในการรับแรงหรือใช้งาน
•   การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตาม ASD/LRFD โดยสั่งให้โปรแกรมเลือกเหล็กที่เบาที่สุดมาแสดง
•   การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยการ Group Member ที่รับแรงใกล้เคียงกันให้ใช้เหล็กที่มี Section เท่ากัน
•   การประมาณราคาวัสดุของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ได้ ทำการวิเคราะห์ และออกแบบไป
•   การทำรายการแสดงผลการคำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนั้นๆทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป
•   การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้น การโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบพร้อมเทคนิคการแก้
    ไข หรือเพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่จนออกผลการวิเคราะห์ และแบบก่อสร้าง
     พร้อมใช้ หน้างานได้ทันที
•   การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ ตั้งแต่ตั้งค่าวัสดุเริ่มต้นการโมเดลโครงสร้างการวิเคราะห์และออกแบบพร้อมเทคนิคการแก้ไข
     หรือ เพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะที่ออกแบบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่และการออกแบบให้ได้หน้าตัดที่ประหยัดที่สุด

 

ภาพบรรยากาศการอบรม