งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • การใช้งาน BIM สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 
รหัส AK11

หลักสูตรอบรมการใช้งาน BIM สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  
ปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของโครงการประสบกันเป็นส่วนใหญ่ คือ ไม่สามารถควบคุม ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำงานได้ตามแผนงานที่เสนอไว้ตอนประมูลงาน ซึ่งมักจะก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ประสบสภาวะขาดทุนยิ่งทำให้งาน ก่อสร้างล่าช้าไปอีก สุดท้ายแล้วก็ทำให้เจ้าของโครงการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับลูกบ้านได้ตามกำหนด ทำให้เจ้าของโครงการ ต้องเสียดอกเบี้ยและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นทำให้เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร (Branding) แม้กระทั่งขาดทุน  หรือไม่ได้กำไรตามที่วางแผนไว้ตอนเริ่มโครงการเพราะโดยทั่วไปแล้วเจ้าของโครงการมักจะว่าจ้างสถาปนิก สถาปนิกจ้างวิศวกรโครงสร้างวิศวกรงานระบบโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์อาจมีทีมควบคุมงานเองหรือว่าจ้างบริษัทควบคุมงานเอง เพื่อควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานให้ได้คุณภาพตามกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ออกแบบมักจะออกแบบ  โดยเขียนแบบเป็น 2 มิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด  และแบบขยายก่อสร้างซึ่งสถาปนิกเองก็มีการพัฒนาแบบตั้งแต่รับงานจนถึงการก่อสร้างจริง จำนวนหลายชุด เช่น  แบบร่าง  แบบที่พัฒนาแบบก่อสร้าง แบบประมูล แบบก่อสร้างจริงตามเวลาที่กำหนดทำให้แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) ไม่ได้คุณภาพทำให้การก่อสร้าง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแบบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การก่อสร้าง เกิดการล่าช้าโดยปริยายเพราะการแก้ไขแบบจะทำให้เกิดการขออนุมัติแบบ (Submittal) ซึ่งต้องมีระยะเวลาการอนุมัติ 7-14 วัน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างถอดแบบผิดพลาด หรือควบคุมลำดับการ ทำงานไม่เป็นระบบทำให้การก่อสร้างเกิดการล่าช้าได้ง่าย

การทำงานด้วยมือ เช่น การประมาณราคา การวางแผนงานก่อสร้าง ทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายและยากในการตรวจสอบเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) จะช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ง่าย

หลักสูตรนี้จะช่วยอธิบายการทำงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบันและแนวทางการใช้ BIM ในโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง การประมาณราคากลาง  การวางแผนงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ต้นทุนอาคารเปรียบเทียบในแต่ละ  Version  และการนำเสนอความก้าวหน้า การก่อสร้างเป็น  3 มิติ  แบบเคลื่อนไหวให้กับผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับกลางของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เจ้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและเล็กหรือเจ้าของโครงการ เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้อบรมจะได้รับการบรมจาก อ.ชาติชาย สุภัควนิช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้าง และเป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) เป็นคนแรกของประเทศไทย


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจแนวความคิดของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร

•   เข้าใจถึงหลักการทำงานของซอฟท์แวร์ครบวงจร 6D BIM

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน

 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   แนวความคิดของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM- Building Information Modeling)
•   มาตรฐานไฟล์กลาง สำหรับธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง
•   ซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ผ่านมาตรฐาน IFC
•   อธิบายหลักการทำงานของซอฟท์แวร์ครบวงจร 6D BIM ตั้งแต่
•   ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design and Documentation)
•   การพิมพ์หุ่นจำลองอาคารด้วยเครื่องพิมพ์ 3D Printer
•   วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Analysis)
•   วิศวกรรมงานระบบอาคาร (MEP)
•   วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) วิศวกรรมจราจรและการจำลองการออกแบบถนน
•   การประมาณราคาก่อสร้าง (Construction Estimating)
•   การวางแผนงานก่อสร้าง (Project Management) ด้วย ABC (Activities Based Costing) และ Location Based Scheduling
    (Flowline /Line of  Balance)
•   การบริหารต้นทุนการก่อสร้าง (Cost Analysis)
•   การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management)
•   การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์จากโปรแกรม 3D BIM ต่าง ๆ
•   ทิศทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่รองรับ BIM เช่น การนำไฟล์ BIM ไปใช้ในการสำรวจวางแนวอาคาร เพื่อการก่อสร้าง การใช้รถ
     เกรดเชื่อมข้อมูลกับไฟล์ BIM ในการเกรดระดับพื้นดิน เป็นต้น
•   ประโยชน์การใช้ BIM สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเจ้าของโครงการ และหน่วยงานราชการภาพบรรยากาศการอบรม