งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • การใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคสมัยใหม่

 
รหัส AK10

หลักสูตรอบรมการใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคสมัยใหม่

  
ปัจจุบันเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคารหรือเรียกว่า BIM (Building Information Modeling) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากต่อวงการก่อสร้างทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเพราะช่วยให้ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ทำงานได้รวดเร็วขึ้น แม่นยำขึ้นและต้นทุนต่ำลงเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างแบบ 3 มิตินี้ช่วยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่เริ่มออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารไปให้วิศวกรโครงสร้างทำงานต่อได้ทันที โดยไม่ต้องโมเดลอาคารใหม่อีกรอบนั้น หมายถึง หากสถาปนิกมีการแก้ไขแบบภายหลังวิศวกรโครงสร้างจะสามารถคำนวณอาคารได้ใหม่ทันทีทำให้สถาปนิก สามารถทำงานต่อได้ทันที ว่าหน้าตัดโครงสร้างจะมีขนาดที่เหมาะสมเท่าใดวิศวกรงานระบบอาคารก็จะขอแก้ไขขนาดช่องท่อให้มีขนาดที่เหมาะสมสามารถเดินท่อทะลุผ่านคาน หรือหลบเสาได้ง่าย เพราะมองเห็นเป็น 3  มิติ หรือวิศวกรโครงสร้างก็สามารถแก้ไขแบบโครงสร้างให้กับวิศวกรงานระบบอาคารได้ทันทีแทนการต้องไปแก้ไขที่หน้างานทำให้งานก่อสร้างล่าช้า และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เจ้าของโครงการสามารถที่จะได้ประโยชน์เต็มๆ ในการใช้ BIM เพราะสามารถตรวจสอบงบประมาณที่ต้องการลงทุนได้ ขณะออกแบบโครงการทั้งหมดไม่เกินกว่างบประมาณ ที่กำหนดไว้ตรวจสอบจำนวนปริมาณวัสดุแรงงาน ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่เสนอราคามาได้ง่ายหรือตรวจสอบปริมาณงาน(QS)ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานอย่างรัดกุมด้วย Flowlineที่สร้างจากไฟล์ BIM ทำให้ มีความรวดเร็วและแม่นยำกว่าการทำงานแบบ Manual มาก

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่ยังไม่เคยใช้ BIM มาก่อน ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ้ง หน่วยงานที่ใช้ BIM อยู่แล้ว สามารถส่งเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แทนการเข้าใจเอาเองซึ่งจะผิดพลาดได้ง่ายบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะทราบถึงประโยชน์ในการใช้  BIM เพื่อช่วยให้บริหารผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ง่ายและมีคุณภาพ

หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่พลาดไม่ได้สำหรับสถาปนิก  วิศวกร  ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการนอกจากนี้ผู้อบรมจะได้รับการบรมจาก อ.ชาติชาย สุภัควนิช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้างและเป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) เป็นคนแรกของประเทศไทย


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  เข้าใจแนวความคิดของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร

•  เข้าใจถึงหลักการทำงานของซอฟท์แวร์ครบวงจร 6D BIM

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน

 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   แนวความคิดของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM- Building Information Modeling)
•   หน่วยงานเป็นตัวกลางในการพัฒนา IFC มาตรฐานข้อมูลกลางการก่อสร้าง (BuildingSMART)
•   ซอฟท์แวร์ต่างๆที่ผ่านมาตรฐาน IFC
•   แพลตฟอร์มของซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบก่อสร้างของค่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำของโลก เช่น Autodesk, Bentley,
     Nemetschek, TEKLA เป็นต้น
•   อธิบายหลักการทำงานของซอฟท์แวร์ครบวงจร 6D BIM ตั้งแต่
•   ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design and Documentation)
•   การพิมพ์หุ่นจำลองอาคาร ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D Printer
•   วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Analysis)
•   วิศวกรรมงานระบบอาคาร (MEP)
•   วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) วิศวกรรมจราจร และการจำลองการออกแบบถนน
•   การประมาณราคาก่อสร้าง
•   การวางแผนงานก่อสร้าง
•   การบริหารต้นทุนการก่อสร้าง (Cost Analysis)
•   การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management)
•   การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์จากโปรแกรม 3D BIM ต่าง ๆ
•   การเปรียบเทียบแบบก่อสร้างแต่ละรุ่น (Version) เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดจากการใช้แบบคนละรุ่น
•   ทิศทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่รองรับ BIM เช่น การนำไฟล์ BIM ไปใช้ในการสำรวจวางแนวอาคาร เพื่อการก่อสร้าง
     การใช้รถเกรดเชื่อมข้อมูลกับไฟล์ BIM ในการเกรดระดับพื้นดิน เป็นต้น
•   ประโยชน์การใช้ BIM ในการออกแบบก่อสร้าง สำหรับสถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ
 

ภาพบรรยากาศการอบรม