งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • หลักการเบื้องต้นของ Balance Score Card

 
รหัส QK05
 
หลักการเบื้องต้นของ Balance Score Card


การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ถือเป็นกลไกสำคัญ สำหรับผู้บริหาร  ในการรับทราบถึง การปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อหน่วยงาน ว่ามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด Balanced Scorecard  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับและ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผล เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ การดำเนินการขององค์กร ทำให้ทราบถึง สถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์กรเพื่อสร้างความสมดุลย์ในปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

การอบรมนี้ มุ่งเน้นพื้นฐานความเข้าใจ ในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำคัญ การกำหนดเป้าหมายและการเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อพัฒนาให้ระบบการประเมินผลภายในองค์กรมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารสามารถนำหลักการนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อให้สะท้อนผลการทำงานขององค์กรที่สำคัญได้อย่างแท้จริง


 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักการ Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
•  
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการสร้าง และกำหนดตัวชี้วัดตัวผลการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balance Scorecard ให้
     สามารถเชื่อมโยงการประเมินผลดังกล่าวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป
•   เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลร่วมกัน
•  
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เข้ากับองค์กรตนได้ 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   หลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
•   ความหมาย และความสำคัญของตัวชี้วัด (Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicators) รวมทั้งเป้าหมายน้ำหนัก
     ความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล

•  
ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard
•  
การจัดทำ Balanced Scorecard
•  
กรณีศึกษา การจัดทำ Balanced Scorecard (ต่อ)
•  
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
•  
สรุปและตอบข้อซักถามภาพบรรยากาศการอบรม