งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2560  
  • ตารางอบรมเดือน ม.ค. - ก.ค.

ตารางอบรมประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-06 ม.ค.60  ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร 
10-12 ม.ค. 60 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000
สมัคร
19-20 ม.ค. 60 CE01  เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500
สมัคร
28-29 ม.ค. 60 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course 15,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 ก.พ. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000
สมัคร
08-10 ก.พ. 60 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP 2017 - Essentials Course 18,000 สมัคร
14-16 ก.พ. 60 ABS03  การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000 สมัคร
22-24 ก.พ. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2560


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 มี.ค. 60 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Stracture 2017 Essentials Course 10,000
สมัคร
08 มี.ค. 60 SE01  การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ 4,000 สมัคร
14-16 มี.ค. 60
ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000 สมัคร
21 มี.ค. 60 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000 สมัคร
22-24 มี.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000
สมัคร
27-28 มี.ค.60 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course 15,000 สมัคร
29-30 มี.ค. 60 CE01

 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

7,500 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2560


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
04-05 เม.ย. 60 ABS09  การใช้ Autodesk Revit 2017 - Family Creation 10,000 สมัคร
11-12 เม.ย. 60 ABS05

  การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000 สมัคร
19-20 QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500 สมัคร
26-28 เม.ย. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2560


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-04 พ.ค. 60 ABS03
  การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000 สมัคร
17-19 พ.ค. 60 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course 13,000 สมัคร
24-26 พ.ค. 60 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP 2017 - Essentials Course 18,000 สมัคร
29-30 พ.ค. 60 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-07 มิ.ย. 60 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.18.1
22,500 สมัคร
12-14 มิ.ย. 60 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2017 Essentials Course 13,000
สมัคร
20-21 มิ.ย. 60 ABS09  การใช้ Autodesk Revit 2017 - Family Creation 10,000 สมัคร
22-23 มิ.ย. 60
ABS05 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course 10,000 สมัคร
28-30 มิ.ย. 60 ES01

การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 - Essentials Course

13,000 สมัคร
 


ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
06-07 ก.ค. 60 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2017 - Essentials Course

10,000
สมัคร
12-13 ก.ค. 60  
การออกแบบโครงถักหลังคา ด้วยโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017
8,000 สมัคร
17-18 ก.ค. 60 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks 2017 - Essentials Course 15,000 สมัคร
18-20 ก.ค. 60 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 18.1
22,500 สมัคร
26-27 ก.ค. 60
CE01
 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม