งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2562  
  • ตารางอบรมเดือน ม.ค. - ก.ค.

ตารางอบรมประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
10-11 ม.ค. 62 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Strcuture -Essential Course
10,000
สมัคร
15-17 ม.ค. 62 102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,500
สมัคร
18 ม.ค. 62 FREE งานสัมมนา Modern Takeoff Experience
Free
สอบถาม
21-22 ม.ค. 62 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
23-25 ม.ค. 62 ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
29-31 ม.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
01 ก.พ. 62 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500
สมัคร
04-05 ก.พ. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000
สมัคร
12-13 ก.พ. 62 CE01   เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
20-22 ก.พ. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
26 ก.พ. 62 LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 4,000
สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
06-08 มี.ค. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500
สมัคร
11-12 มี.ค. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000
สมัคร
14-15 มี.ค. 62 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
20 มี.ค. 62 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000
สมัคร
21-22 มี.ค. 62 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500
สมัคร
27-29 มี.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-03 เม.ย. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
05 เม.ย. 62 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
09-11 เม.ย. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
18-19 เม.ย. 62
ABS05

การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
22-24 เม.ย. 62
102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,000 สมัคร
25-26 เม.ย. 62 QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500 สมัคร
29-30 เม.ย. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 พ.ค. 62 CE101

 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

7,500 สมัคร
08-10 พ.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
13-14 พ.ค. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
15-17 พ.ค. 62 102
  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
22-24 พ.ค. 62 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
29-30 พ.ค. 62 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร
31 พ.ค. 62 LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 4,000 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
04-06 มิ.ย. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
07 มิ.ย. 62

 การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อบริหารธุรกิจให้สำเร็จ
 (CPD สำหรับผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6.30 ชั่วโมง)
4,500
สมัคร
10-12 มิ.ย. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
13-14 มิ.ย. 62 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500 สมัคร
19-21 มิ.ย. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,500 สมัคร
25-26 มิ.ย. 62 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000 สมัคร
27-28 มิ.ย. 62 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
 


ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
05 ก.ค. 62 CE401   การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
08-09 ก.ค. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร
10-12 ก.ค. 62 102

  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.12

22,500
สมัคร
17-18 ก.ค. 62 CE01
 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500
สมัคร
23-25 ก.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
30-31 ก.ค. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000 สมัคร
 
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
               ในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %
                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม