งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2561  
  • ตารางอบรมเดือน ม.ค. - ก.ค.

ตารางอบรมประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
10-12 ม.ค. 61 102
 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7
22,500
สมัคร
18-19 ม.ค. 61 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Strcuture -Essential Course 10,000 สมัคร
24 ม.ค. 61 FREE
 การออกแบบโครงสร้างอาคารยุค 4.0 ด้วย ADAPT (บรรยายภาษาอังกฤษ) Free
สมัคร
25-26 ม.ค. 61  ADAPT   Workshop การใช้โปรแกรม ADAPT วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
  (บรรยายภาษาอังกฤษ)

8,500 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-02 ก.พ. 61 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000
สมัคร
05-06 ก.พ. 61 ABS06-CE  Autodesk Certified Professional Revit for Structure 10,000
สมัคร
08-09 ก.พ. 61 CE01   เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
12-14 ก.พ. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7 (เต็ม!)
22,500 สมัคร
21-23 ก.พ. 61 ABS03-CE  Autodesk Certified Professional Revit for Architecture
13,000 สมัคร
26-28 ก.พ. 61 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2561


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-07 มี.ค. 61 ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
08 มี.ค. 61 SE01  การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ 4,000 สมัคร
09 มี.ค. 61 LK02  การใช้มาตรการทางวินัยในการจัดการปัญหาด้านแรงงาน 4,000 สมัคร
12-14 มี.ค. 61 ES01 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000  
14-16 มี.ค. 61
ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
20 มี.ค. 61 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000 สมัคร
22-23 มี.ค. 61 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
26-28 มี.ค. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7
22,500 สมัคร
29-30 มี.ค.61 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2561


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
03-05 เม.ย. 61 102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7 22,000 สมัคร
11-12 เม.ย. 61 ABS05

การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
18-19 เม.ย. 61
QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500 สมัคร
20 เม.ย. 61 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
26-27 เม.ย. 61 PM101
 ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการ
9,000 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-04 พ.ค. 61 102
  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7
22,500 สมัคร
10-11 พ.ค. 61 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
16-18 พ.ค. 61 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
23-25 พ.ค. 61 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
30-31 พ.ค. 61 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
01 มิ.ย. 61

 การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อบริหารธุรกิจให้สำเร็จ
 (CPD สำหรับผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6.30 ชั่วโมง)
4,500
สมัคร
06-08 มิ.ย. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.7 22,500 สมัคร
13-15 มิ.ย. 61 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
18-19 มิ.ย. 61 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000 สมัคร
21-22 มิ.ย. 61 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
25-27 มิ.ย. 61 ES01

การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course

13,000 สมัคร
29 มิ.ย. 61 CE401   การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
 


ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-04 ก.ค. 61 102

  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.12

22,500
สมัคร
05-06 ก.ค. 61 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000
สมัคร
09-11 ก.ค. 61 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.12 22,500 สมัคร
12-13 ก.ค. 61 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร
16-18 ก.ค. 61 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
19-20 ก.ค. 61 E202  Managing Contracts in Oracle Primavera Contact Manager 21,500 สมัคร
23-24 ก.ค. 61 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
25-26 ก.ค. 61
CE01
 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
 
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
               ในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %
                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม