งานสัมมนา

รายละเอียด

  • ตารางอบรม  
  • ตารางอบรมปี 2562  
  • ตารางอบรมเดือน ม.ค. - ก.ค.

ตารางอบรมประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
10-11 ม.ค. 62 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Strcuture -Essential Course
10,000
สมัคร
15-17 ม.ค. 62 102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,500
สมัคร
18 ม.ค. 62 FREE งานสัมมนา Modern Takeoff Experience
Free
สอบถาม
21-22 ม.ค. 62 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
23-25 ม.ค. 62 ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
29-31 ม.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
01 ก.พ. 62 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500
สมัคร
04 ก.พ. 62 LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 4,000  สมัคร
05-06 ก.พ. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000
สมัคร
12-13 ก.พ. 62 CE01   เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500 สมัคร
20-22 ก.พ. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
25-27 ก.พ. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม
ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
05-06 มี.ค. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000
สมัคร
07-08 มี.ค. 62 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500
สมัคร
11-13 มี.ค. 62 ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
20 มี.ค. 62 RK05  การยื่นขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 5,000
สมัคร
21-22 มี.ค. 62 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500
สมัคร
27-29 มี.ค. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500
สมัคร


ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
01-03 เม.ย. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
05 เม.ย. 62 CE401  การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
09-11 เม.ย. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
18-19 เม.ย. 62
ABS05

การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
22-24 เม.ย. 62
102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,000 สมัคร
25-26 เม.ย. 62 QK02

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR

6,500 สมัคร
29-30 เม.ย. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562


วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
02-03 พ.ค. 62 CE101

 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

7,500 สมัคร
08-10 พ.ค. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000 สมัคร
13-14 พ.ค. 62 ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course

10,000 สมัคร
15-17 พ.ค. 62 102
  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12
22,500 สมัคร
22-24 พ.ค. 62 ABS07  การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000 สมัคร
29-30 พ.ค. 62 CK10  การจัดการด้านการก่อสร้าง 7,500 สมัคร
31 พ.ค. 62 LK02 ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน 4,000 สมัคร

ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
04-06 มิ.ย. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000
สมัคร
07 มิ.ย. 62

 การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อบริหารธุรกิจให้สำเร็จ
 (CPD สำหรับผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6.30 ชั่วโมง)
4,500
สมัคร
10-12 มิ.ย. 62 ES01  การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional - Essentials Course 13,000
สมัคร
13-14 มิ.ย. 62 EE01
 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 7,500 สมัคร
19-21 มิ.ย. 62 102  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,500 สมัคร
25-26 มิ.ย. 62 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000 สมัคร
27-28 มิ.ย. 62 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
 


ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม ลงทะเบียน
ออนไลน์
05 ก.ค. 62 CE401   การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างด้วย Qwik Estimator แถมฟรี !โปรแกรม 3,500 สมัคร
08-09 ก.ค. 62 ABS10  การใช้ Autodesk Navisworks - Essentials Course 15,000 สมัคร
10-12 ก.ค. 62 102

  Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 17.12

22,500
สมัคร
17-18 ก.ค. 62 CE01
 เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร 7,500
สมัคร
23-25 ก.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
30-31 ก.ค. 62 ABS05  การใช้ Autodesk Revit Structure - Essentials Course 10,000 สมัคร
 
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
               ในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %
                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม