งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง

 
รหัส QK06

การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง (Construction Productivity Improvement)


ผลิตภาพ หรือ Productivity ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ที่ใช้วัดผลการทำงาน หรือประสิทธิภาพการทำงาน ว่ามีความคุ้มค่า ต่อทรัพยากรที่ใช้ไปหรือไม่โดยทั่วไปหมายความถึงอัตราส่วนระหว่าง ปัจจัยนำเข้า ต่อ ผลผลิต (Input : Output) ซึ่งในบางที่อาจใช้สลับกันอย่างไรก็ตามผลิตภาพ หรือ Productivity ในงานก่อสร้างนั้นมีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องศึกษาให้ตรงกับธรรมชาติของงานซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตอยู่พอสมควร ดังนั้น การสัมมนานี้ จะเน้นที่หลักการ เทคนิคการวัดผลิตภาพ การวิเคราะห์เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุง ให้งานก่อสร้าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงผลิตภาพ จำเป็นต้องได้รับแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งด้านแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพในงานก่อสร้าง ทฤษฎีบุคคล และกรณีศึกษาที่จะช่วยให้เข้าใจกระจ่างมากขึ้น


 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการผลิตภาพ (Productivity) และความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความสำเร็จของงาน
•  
ทราบ และเข้าใจจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   เข้าใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

 
•   หลักการเบื้องต้นของการบริหารงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ

•   ผลิตภาพ (Productivity) และความสำคัญที่มีต่องานก่อสร้าง

          - Meaning & Types of Work

•   หลักการในการวัดผลิตภาพ (Productivity Measurement)

          - Techniques of Data Gathering & Analysis

•   Workshop / Case Study

•   วิธีการ-เทคนิคในการวิเคราะห์ผลิตภาพ (Techniques of Productivity Analysis)

•   สรุป และตอบข้อซักถาม 

วันที่ 2 :

•   แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement)

•   แนวคิด และทัศนคติในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

•   ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

•   Workshop / Case Study

•   การสื่อสารเพื่อเพิ่มผลิตภาพ Workshop / Case Study

•   โครงสร้างการทำงานแบบ Matrix และ จิตวิทยาในการทำงาน

•   Workshop / Case Study

•   สรุป และตอบข้อซักถาม


 

ภาพบรรยากาศการอบรม