งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Cost Management Module – Basic Course

 
รหัส CM100

หลักสูตรอบรม Cost Management Module-Basic Course

 
หลักสูตรอบรมนี้เป็นการแนะนำการใช้โมดูลสำหรับการบริหารต้นทุน (
Cost Managemant) โดยผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดีขึ้นว่า ทำได้อย่างไร ตลอดจนการติดตาม และพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานโครงการและสามารถสร้างเป็นรายงานเพื่อนำเสนอได้อย่างสวยงาม


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

สามารถใช้โมดูลการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการแผนงานโครงการด้วยระบบจนถึงระบบที่สมบูรณ์
 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ผ่านการอบรมการใช้ Primavera ในหลักสูตร 102 มาแล้ว หรือเคยใช้ Primavera Engineering & Construction มาแล้ว

ระยะเวลา :
    2  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 : 

•    แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม
•    ระบบการใช้งานแบบ Navigation

•   
ข้อมูลการกำหนดค่า (Configuring Data)
•   
การนำข้อมูลโครงการเข้า (Importing Projects)
•   
แผนงานเป้าหมาย (Bases)

 
วันที่ 2 :

•    ข้อมูลพื้นฐานของแผนงานเป้าหมาย (Baseline Basis)
•   
พื้นฐานการทำงานจริง (Actual Basis)
•   
พื้นฐานการพยากรณ์ (Forecast Basis)
•   
การติดตามประสิทธิภาพ (Tracking Performance)
•   
รายงาน (Reporting)


ภาพบรรยากาศการอบรม