งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ ISO


รหัส QK03
 

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบเอกสาร อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ ISO 2008 เพราะนอกจากจะหมายถึงเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการทำงานของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังครอบคลุมถึงบันทึกหลักฐานการทำงานเพื่อใช้อ้างอิงได้ในอนาคตด้วย ดังนั้นการจัดเตรียม ระบบเอกสารที่ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 2008 และสามารถสะท้อนการทำงานได้จริง ตลอดจนการควบคุมระบบเอกสารที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญต่อการจัดทำระบบ ISO 2008 ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ระบบเอกสารที่ดีจะสามารถใช้เป็นกลไกในการช่วยควบคุมตรวจสอบการทำงานขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ ISO 2008” จะช่วยให้สามารถทราบหลักการแนวทางและขั้นตอนการเขียนเอกสารที่แสดงกระบวนการทำงานขององค์กรตามข้อกำหนด ISO 2008 รวมถึงกลไกการควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
เข้าใจ และรับทราบถึงข้อกำหนดของ ISO 2008 ในภาพรวม โดยเน้นที่เรื่องข้อกำหนดด้านเอกสาร
•   เข้าใจถึงได้เรียนรู้ถึงหลักการเขียนเอกสารระบบคุณภาพ ISO 2008 ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
•   ทราบถึงหลักการ และแนวคิดอย่างกว้างๆในการจัดทำระบบ ISO 2008 โดยให้ตรงตามแนวธุรกิจขององค์กร
    เข้าใจถึงความหมายเอกสารระบบคุณภาพ
    เข้าใจหลักการ และข้อกำหนด ISO 2008

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่น ๆ มาก่อนก็ได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•  
สรุปหลักการและข้อกำหนด ISO 2008
•  
ข้อกำหนด ISO 2008 (ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร)
•  
เอกสารระบบคุณภาพ
•  
เนื้อหาสำคัญใน Quality Manual การเขียน  Business Process และ Workshop
   อภิปรายร่วมกันใน Business Process ที่จัดทำ
   สรุป และตอบข้อซักถาม


วันที่ 2 :

•  
เอกสารระบบคุณภาพการเขียน Flow chart และ Workshop
    อภิปรายร่วมกัน ใน Flow chart ที่จัดทำ
    เอกสารระบบคุณภาพการเขียน Procedure และ Workshop
    อภิปรายร่วมกันใน Procedure ที่จัดทำ
    เอกสารระบบคุณภาพ Work Instruction & Form
    ระบบการควบคุมเอกสาร
    สรุป และตอบข้อซักถามภาพบรรยากาศการอบรม