งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • การบริหารคุณภาพ ISO  
  • ISO 9001:2008-2015 สำหรับ QRM

 
รหัส QK02
 

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

การจัดทำและพัฒนาระบบการทำงานใหม่ใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระบบ ISO 9001 ก็เช่นกันถึงแม้ภายหลังการพัฒนาระบบสำเร็จแล้วยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้ อย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสูงอาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า QMR (Quality Management Representative) หรือผู้ช่วย QMR ขึ้นเพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุนี้ QMR หรือผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบ ISO อย่างมาก

การอบรมหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Version 2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืนซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ Workshop และกรณีศึกษาเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
 

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2008 และข้อกำหนด ISO9001:2015 ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กร

•  การกำหนดบริบทองค์กร เพื่อการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินงาน 

• 
วิธีการชี้บ่ง ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และกระบวนการ

 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
 

-          ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ, QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไประยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :


   ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO90000 จนถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version 2015

   หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 7 ประการ

   คำศัพท์คำนิยามเพิ่มเติม
   รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้

วันที่ 1 :


9:30-11:00 น.        ข้อ 4 บริบทองค์กร (Context of the Organization)

                          Workshop 1

11:00-12:30 น.      ข้อ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)

12:30-13:30 น.      พักรับประทานอาหาร

13:30-16:30 น.      ข้อ 6 การวางแผน (Planning)

                          Workshop 2

                          Workshop 3

วันท่ี่ 2 :

09:30-10:00 น.     ข้อ 7 การสนับสนุน (Support)

                         Workshop 4

11:00-12:30 น.     ข้อ 8 การดำเนินการ (Operating)

12:30-13:30 น.     พักรับประทานอาหาร

13:30-14:30 น.     ข้อ 8 การดำเนินการ (Operating)

14:30-15:30 น.    
ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)

15:30-16:30 น.     ข้อ 10 การปรับปรุง (Improvement)

                          Workshop 5

16:30-16:45 น.     ปิดการอบรม แจกวุฒิบัตร


ภาพบรรยากาศการอบรม